Softveri

Stručni tim eBudžeta je u saradnji sa korisnicima razvio softversko rešenje u oblasti javnih nabavki, Elektronski vodič za javne nabavke – Moje nabavke

                                                                                                  

Moje nabavke predstavljaju vodič kroz proces planiranja nabavki i sprovođenja nabavki iz člana 39. stav 2. Prikaz u vidu hodograma naručiocu omogućava da uvek zna u kojoj fazi se nalazi svaki postupak nabavke, koje aktivnosti naručilac treba da preduzme, koja dokumenta da donese i koji su rokovi za završetak svake aktivnosti. Sva dokumenta u postupku nabavke su integrisana u paket i naručilac ih vrlo jednostavno popunjava, štampa i arhivira u bazi. Moje nabavke su jedinstvene po tome što su jednostavne za korišćenje i po tome što ne daju mogućnost naručiocu da preskače određene aktivnosti i dokumenta, čime je mogućnost greške u postupku svedena na minimum.

Više o Elektronskom vodiču za javne nabavke - Moje nabavke možete saznati ovde