search

Novi pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika

Novi Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika („Sl. glasnik RS“, br. 33/2019)  primenjuje se od 18. maja 2019. god. Danom stupanja na snagu novog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Sl. glasnik RS”, br. 50/2006, 112/2009, 50/2010, 31/2012 i 1/2016).

Ovim pravilnikom propisani su Plan i Program pripravničkog staža za zdravstvene radnike, kao i bliži uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove, druga pravna lica za koja je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i poslove zdravstvenedelatnosti  i privatna praksa u kojima se može obavljati pripravnički staž, obrazac pripravničke knjižice, način vođenja pripravničke knjižice, program, sadržina i način polaganja stručnog ispita, obrazac uverenja o vljanje pripravničkog staža i stručnog ispita.
Pripravnički staž je praktičan rad kojim se zdravstveni radnik  osposobljava za samostalan rad pod neposrednim nadzorom mentora, i može se obavljati u zdravstvenoj ustanovi, drugom pravnom licu, odnosno privatnoj praksi, koja ispunjava određene uslove. Nakon obavljenog pripravničkog staža zdravstveni radnik sa stečenim srednjim, višim ili visokim obrazovanjem polaže stručni ispit u ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja.

Procitaj vise

Odredbe o poklonima u Zakonu na osnovu mišljenja Agencije za borbu protiv korupcije

Povodom reakcija na pojedine odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji se odnose na „poklone manje vrednosti“, Ministarstvo zdravlja ovim putem obaveštava javnost da su navedene odredbe unete u novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti na osnovu dostavljenog mišljenja Agencije za borbu protiv korupciju, koje glasi:

“potrebno je definisati poklon manje vrednosti kao poklon čija vrednost ne prelazi određeni iznos – na primer, 5% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, ali koji ni u tom slučaju ne može biti u novcu i hartijama od vrednosti.Pored toga, potrebno je predvideti da zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik ne smeju da prime poklone čija ukupna vrednost u toku kalendarske godine prelazi iznos jedne prosečne mesečne zarade bez poreza idoprinosa u Republici Srbiji. Na kraju, potrebno je propisati da je zdravstveni radnik/zdravstveni saradnik dužan da o svakom poklonu u vezi sa vršenjem zdravstvene delatnosti obavesti zdravstvenu ustanovu u kojoj je angažovan, dok je zdravstvena ustanova nadležna da vodi evidenciju o ovim poklonima koja je javna”.

Kompletnu vest pročizajte na sajtu Minsitarstva zdravlja

Procitaj vise

Oduzimanje licenci lekarima

Novim Zakon o zdravstvenoj zaštiti lekarima više neće moći trajno da bude oduzeta licenca za rad.

Ubuduće, lekari dozvolu za rad mogu da izgube samo privremeno do brisanja iz kaznene evidencije. Ukoliko je lekar za neko krivično delo osuđen na kaznu do godinu dana zatvora, po sili zakona iz kaznene evidencije briše se nakon pet godina od izvršenja kazne i tada mu se vraća dozvola za rad. Nakon vraćanja licence, lekar može nesmetano da radi.

Procitaj vise

OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA ZDRAVLJA U VEZI Odredbe o poklonima u Zakonu na osnovu mišljenja Agencije za borbu protiv korupcije

Povodom reakcija na pojedine odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji se odnose na „poklone manje vrednosti“, Ministarstvo zdravlja ovim putem obaveštava javnost da su navedene odredbe unete u novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti na osnovu dostavljenog mišljenja Agencije za borbu protiv korupciju, koje glasi:

„potrebno je definisati poklon manje vrednosti kao poklon čija vrednost ne prelazi određeni iznos – na primer, 5% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, ali koji ni u tom slučaju ne može biti u novcu i hartijama od vrednosti.Pored toga, potrebno je predvideti da zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik ne smeju da prime poklone čija ukupna vrednost u toku kalendarske godine prelazi iznos jedne prosečne mesečne zarade bez poreza idoprinosa u Republici Srbiji. Na kraju, potrebno je propisati da je zdravstveni radnik/zdravstveni saradnik dužan da o svakom poklonu u vezi sa vršenjem zdravstvene delatnosti obavesti zdravstvenu ustanovu u kojoj je angažovan, dok je zdravstvena ustanova nadležna da vodi evidenciju o ovim poklonima koja je javna”.

Napominjemo da je Nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti, poput svih drugih akata, u zakonom predviđenom roku i na zakonom predviđeni način bio na javnoj raspravi i na uvidu javnosti, u toku koje su svi državni organi, institucije, organizacije, kao i predstavnici civilnog sektora, građani, bili u mogućnosti da daju svoje sugestije, primedbe i komentare.

Takođe, iako je Zakon o zdravstvenoj zaštiti usvojen, Ministarstvo zdravlja ostaje otvoreno i spremno da se kroz podzakonska akta, na osnovu argumentovanih sugestija i predloga, u interesu građana Srbije ovaj propis dodatno unapredi i učini funkcionalnijim.

Izvor: Ministarstvo zdravlja www.zdravlje.gov.rs

Procitaj vise

Novine u ZAKONU O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU i obračunu naknade za vreme odsustva sa rada zbog bolovanja

Prema novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 25/2019), koji je stupio na snagu 11. aprila 2019. godine, Izabrani lekari će moći pacijentima da otvore bolovanje do 60, umesto dosadašnjih 30 dana. To otvara mogućnost “preskakanja” prvostepene lekarske komisije RFZO, na koju su oboleli dosad morali 30 dana od početka privremene sprečenosti za rad.

Novinu predstavlja i to da izabrani lekar sada može da otvori bolovanje "unazad" tri dana pre dolaska pacijenta u ordinaciju ili od dana odlaska kod doktora na pregled.

Ako u roku od najduže šest dana od isteka 60 dana bolovanja, pacijent ponovo bude sprečen za rad, bolovanje se "povezuje" i po osnovu sprečenosti za rad, i po osnovu naknade zarade za vreme odsustva s posla zbog bolesti.

Izabrani lekar tek nakon 60 dana bolovanja pacijenta upućuje na komisiju, a u nekim slučajevima tek posle 90 dana, jer će lekar imati mogućnost procene koliko je dana minimalno potrebno za lečenje i oporavak.

Promenjen je i način obračuna naknade za vreme odsustva s posla zbog bolesti. Do sada se "uzimao" tromesečni prosek zaposlenog, a po novim - prosek poslednjih 12 zarada.

Kod zaposlenih koji su tek zasnovali radni odnos se neće izvlačiti prosek za 12 meseci, već će osnovica će biti minimalno zagarantovana cena rada, odnosno minimalac.

Procitaj vise

Narodna skupština usvojila set zakona u oblasti zdravstva

Narodne skupštine RS, 3. aprila 2019. godine, usvojila je set zakonau oblasti zdravstva:

- Zakon o zdravstvenom osiguranju - preuzmite ovde,

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti - preuzmite ovde,

- Zakon o predmetima opšte upotrebe preuzmite ovde,

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci - preuzmite ovde.

Procitaj vise

Dopuna kadrovskog plana

Zdravstvena ustanova, shodno potrebama, može podneti Ministarstvu zdravlja zahtev za izmenu, odnosno dopunu kadrovskog plana zdravstvene ustanove za tekuću budžetsku godinu.

Zahtevi o izmenama i dopunama kadrovskog plana zdravstvenih ustanova se podnose u perodu od 1. do 30. aprila 2019. godine.

Procitaj vise

NIS ulaže u Zdravstvo milion eura

Danas u Skupštini Srbije je sačinjen Memorandum o saradnji koga su potpisali generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev i Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, kao i predstavnici gradova i opština u kojima će se program pomoći NIS-a sprovoditi.

Kompanija NIS uložiće ove godine oko milion evra u zdrvstvene ustanove u 13 gradova i opština širom Srbije, a sredstva će biti uložena u okviru projekta "Zajednici zajedno".

Tim povodom Memorandum o saradnji danas su u Skupštini Srbije potpisali generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev i Ministar zdravlja Zlatibor Lončar, kao i predstavnici gradova i opština u kojima se program sprovodi.

Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev rekao je da je zdravlje dece i mladih dragoceno, te da su iz tog razloga sredstva iz programa "Zajednici zajedno" u ovoj godini usmerena upravo na zaštitu dečjeg zdravlja.

On je ukazao da je i prethodnih godina NIS ulagao u zdravstvo i da je siguran da oprema koju su donirali već daje dobre rezultate.

"U ovoj godini pravimo još veći korak. Uložićemo oko milion evra u zdravlje dece. Ova ulaganja ostaju naše trajno opredeljenje i ne zavisi od ostvarene dobiti. Naša prava dobit je najbolje moguća budućnost naše dece, a investicija u to nije obaveza već privilegija", naglasio je Tjurdenjev.

Potpisivanjem sporazuma o saradnji ujedno počinje i ovogodišnji konkurs "Zajednici zajedno", čiji je ovogodišnji budžet 116,5 miliona dinara usmeren isključivo u oblast zdravstvene zaštite dece i omladine u lokalnim zajednicama u kojima kompanija posluje.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je Srbija postavila zdravstvo na sam vrh svojih prioriteta i da sredstva koje Vlada Srbije izdvaja za unapređenje zdravstvenog sistema, za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih kliničkih centara i bolnica, za nabavku najsavremenije opreme, kao i unapređenje materijalnog statusa zaposlenih u zdravstvu, veća nego u bilo kom periodu ranije.

"Moramo biti svesni da je ostvarivanje našeg krajnjeg cilja, a to je zdravstvena usluga od najvišeg kvaliteta svim građanima naše zemlje, neophodno da svi zajedno kao društvo budemo odgovorni i solidarni. U tom smislu velike i uspešne kompanije imaju imaju i veliku odgovornost prema društvu i zajednici", istakao je on.

Dodaje da je izdvajanje sredstava za projekte u zdravstvu , za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, od posebnog značaja jer su demografski trendovi u našoj zemlji negativni.

Koji će projekat u zdravstvu biti finansiran sredstvima kompanije NIS odlučivaće Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva zdravlja, kompanije NIS i lokalne zajednice.

Konkurs traje do 22. aprila , a rezultati će biti objavljenio 31. maja.

Gradonačelnik Novog Sad Miloš Vučević zahvalio se NIS-u na prvih 10 godina dobre saradnje. On je podsetio da je NIS u prethodnom periodu ulagao u sport, kulturu, zaštitu životnee sredine...

"Zajedno smo se širili proteklih 10 godina i siguran sam da je ta reka ne može da se zaustavi", rekao je Vučević.

Tokom poslednjih 11 godina kompanija NIS je u društveno odgovorno poslovanje uložila 3,7 milijardi dinara, a samo u rad zdravstvenih ustanova širom Srbije uloženo je gotovo 100 miliona dinara.

 

Vest preuzeta sa sajta Minstarstva zdravlja

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije