search

Svetska zdravstvena organizacija svrstala Srbiju među 50 najrazvijenijih zemalja u oblasti regulative lekova

Nacionalni regulatorni autoritet Republike Srbije koga čine Ministarstvo zdravlja, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, je upravo dobio potvrdu od strane Svetske zdravstvene organizacije da se može svrstati u 50 najboljih zemalja na svetu.

Naime, uspešno je okončan dugotrajan proces detaljne provere svih parametara, čak 285 indikatora u devet oblasti kojima pomenute institucije potvrđuju kvalitet, efikasnost i bezbednost lekova u prometu u našoj zemlji. Srbija je tako postala prva zemlja u regionu koja je uspela da ostvari ovakvo postignuće, a globalno stala rame uz rame sa najrazvijenijim državama sveta u pogledu regulative lekova i vakcina u odnosu na 195 članica Ujedinjenih nacija.

Tokom višegodišnjeg rada velikog broja profesionalaca urađena je detaljna analiza sistema i sprovedene su mnoge aktivnosti koje su se odnosile na strateške i razvojne planove, planiranje i pripremu reagovanja u kriznim i vanrednim situacijama kao i brze reakcije u slučajevima pojave potrebe da se izvrši povlačenje leka iz prometa, proces procene dokumentacije i izdavanja dozvole za lek, praćenje i prijavljivanje neželjenih reakcija na lek i koordinacije svih aktivnosti na tom polju, dalje usklađivanje kliničkih ispitivanja lekova sa najvišim svetskim standardima, kao i usavršavanje kontrole kvaliteta svih lekova za humanu upotrebu uključujući i vakcine prema strogo propisanim smernicama. Sve ovo postignuto je bliskom saradnjom sa SZO uz kontinuiranu podršku Ministarstva zdravlja i dokazano nakon strogih provera prema metodologiji koju SZO sprovodi u celom svetu.

Ovaj rezultat pre svega služi kako bi uverio građane Srbije da mogu da budu spokojni jer je time dodatno dokazano da dobro funkcioniše telo koje je dužno da obezbedi da se u zemlji primenjuju propisi kojima se reguliše oblast lekova i da su ti propisi u skladu sa važećim međunarodnim stručnim standardima i zahtevima EU u ovoj oblasti. Primena tih standarda donosi građanima Srbije kontinuiranu i održivu dostupnost lekovima osiguranog i potvrđenog kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je tokom proteklih godina podržavalo mnoge aktivnosti u okviru sprovođenja ovog programa SZO za jačanje sistema kojim se reguliše ceo životni ciklus leka, od njegovog razvoja, preko proizvodnje do krajnjeg korisnika i praćenja svih efekata primene leka.

Zahtevi SZO se neprekidno menjaju i dopunjavaju, i da bismo zadržali ovaj prestižni status moramo najpre da održavamo sve uspostavljene mehanizme i nastavimo da pratimo nove zahteve, kako kroz izmene propisa tako i kroz i primenu najboljih praksi. U godinama koje slede se očekuju nove periodične provere od strane SZO kako bi se potvrdio i održao ovako visok nivo funkcionalnosti i zrelosti regulatornog sistema.

Procitaj vise

Počev od 11.10.2020. godine APR će voditi Registar zdravstvenih ustanova

Na osnovu informacije koja je objavljena na sajtu Agencije za privredne registe, APR će od 11. oktobra 2020. godine početi da vodi Registar zdravstvenih ustanova i Jedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

U Registar zdravstvenih ustanova upisivaće se zdravstvene ustanove u javnoj i privatnoj svojini koje obavljaju zdravstvenu delatnost na osnovu rešenja zdravstvenog, odnosno farmaveutskog inspektora o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene delatnosti.

Do početka rada Registra, zdravstvene ustanove će se registrovati u nadležnim privrednim sudovima.

Kompletnu vest sa sajta APR-a pročitajte ovde.

Procitaj vise

Zdravstvu od oportuniteta 180 miliona za 35 projekata

Ministarka pravde Nela Kuburović je na osnovu odluke Vlade Srbije, podelila ugovore o dodeli sredstava prikupljenih oportunitetom za 150 projekata od javnog interesa iz oblasti zdravlja, kulture, prosvete i socijalne zaštite, ukupne vrednosti 470 miliona dinara.

Kuburović je na svečanosti u Narodnom muzeju Srbije podsetila da je ovo četvrti Javni konkurs za dodelu sredstava od oportuniteta.

Za protekle 4 godine sredstva u iznosu višem od 1.6 milijardi dinara bila su dodeljena za ukupno 445 projekata.

Prema ovogodišnjem Rešenju Vlade Srbije, za 22 projekta iz oblasti socijalne zaštite odobreno je 69.971.817 dinara - sredstva će dobiti sedam gerontoloških centara, pet centara za decu i lica ometena u razvoju, ustanove za negu odraslih i starih, kao i Sigurna kuća za žene i decu žrtve porodičnog nasilja iz Niša i Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Oni će sredstva usmeriti na nabavku vozila, nameštaja, medicinske opreme, sanacije prostora.

Za oblast prosvete odnosno obrazovne ustanove - 65 škola i vrtića izdvojeno 142.111.901 dinara i to za 9 vrtića, 11 srednjih škola i 44 osnovne škole, navela je Kuburović.

Na 35 zdravstvenih ustanova raspoređeno je 181.047.533 dinara, a Među dobitnicima sredstava ove godine su Univerzitetska dečija bolnica u Beogradu, Kliničko bolnički centar Zemun, Narodni front, Institut za neonatologiju, Klinički centar Srbije, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“ i druge.

Iz oblasti kulture 11 projekata dobilo 50.646.210 dinara - sredstva su dobile tri biblioteke, dva pozorišta, Istorijski arhiv Beograda, manastir Gradac, Zadužbina Ilije M. Kolarca, Beogradska nadbiskupija, crkva u Arilju.

Kada je u pitanju podrška osobama sa invaliditetom, sedam ustanova i udruženja za podršku osobama sa inaliditetom, kao što su udruženja slepih i gluvih, udruženje osoba sa autizmom, Nurdor i drugi dobilo je 8.417.605 dinara.

Preostalih 10 projekata na konkursu dobilo je 17.804.934 i to turističke organizacije Bora i Ivanjice, Udruženje „Čika Boca“, Beogradska rolerijada, manifestacija „Noć muzike“ i drugi.

Sve konkurse je sprovela Komisija Ministarstva pravde sačinjena od predstavnika relevantnih institucija, a Ministarstvo pravde kontinuirano sprovodi nadzor nad realizacijom projekata na način kako je definisano ugovorom, naglasila je Kuburović.

Inače, svaki korisnik sredstava u obavezi je da novac utroši u određenom roku i podnese izveštaj Komisiji o načinu trošenja tih sredstava.

Ministar zdravlja Zaltibor Lončar rekao je da će sredstvima namenjim za zdravstvo biti nabavljeno 11 sanitetskih vozila, vozila za dijalizu, ultrazvučni aparati , sterilizatori, aparati za anesteziju i druga medicinska oprema.

On smatra da je ovo najbolji način da se pokaže građanima Srbije kako se ulaže u zdravstvo.

Na donacijama za svoje resore zahvalili su i ministri kulture i rada Vladan Vukosavljević i Zoran Ðorđević koji su prisustvovali dodeli ugovora.

Oportunitet predstavlja institut odlaganja krivičnog gonjenja za krivična dela za koje je propisana nočana kazna ili kazna zatvora do pet godina.

Ukoliko javni tužilac učiniocu krivičnog dela kao obavezu odredi uplatu novčanih sredstava po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja (oportunitet), ta sredstva se uplaćuju na jedan jedinstveni račun i za njih se raspisuje javni konkurs za projekte od javnog interesa.

Naime, kada se lice sporazume sa tužilaštvom da se protiv njega ne vodi krivični postupak već da se odloži krivično gonjenje, tužilaštvo određuje koliku će sumu po osnovu oportuniteta uplatiti u humanitarne svrhe.

Novac uplaćen po nalogu tužioca sliva se na jedno mesto u Trezor - odnosno podračun za te namene.

Procitaj vise

Izmena (dopuna) kadrovskog plana

Zdravstvena ustanova može da podnese Ministarstvu zahtev za izmenu, odnosno dopunu kadrovskog plana zdravstvene ustanove, sa potrebnom dokumentacijom iz stava 1. člana 163. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Zahtev se podnosi od 1. do 30. juna tekuće godine za narednu budžetsku godinu.

Procitaj vise

Novi pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika

Novi Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika („Sl. glasnik RS“, br. 33/2019)  primenjuje se od 18. maja 2019. god. Danom stupanja na snagu novog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Sl. glasnik RS”, br. 50/2006, 112/2009, 50/2010, 31/2012 i 1/2016).

Ovim pravilnikom propisani su Plan i Program pripravničkog staža za zdravstvene radnike, kao i bliži uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove, druga pravna lica za koja je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i poslove zdravstvenedelatnosti  i privatna praksa u kojima se može obavljati pripravnički staž, obrazac pripravničke knjižice, način vođenja pripravničke knjižice, program, sadržina i način polaganja stručnog ispita, obrazac uverenja o vljanje pripravničkog staža i stručnog ispita.
Pripravnički staž je praktičan rad kojim se zdravstveni radnik  osposobljava za samostalan rad pod neposrednim nadzorom mentora, i može se obavljati u zdravstvenoj ustanovi, drugom pravnom licu, odnosno privatnoj praksi, koja ispunjava određene uslove. Nakon obavljenog pripravničkog staža zdravstveni radnik sa stečenim srednjim, višim ili visokim obrazovanjem polaže stručni ispit u ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja.

Procitaj vise

Odredbe o poklonima u Zakonu na osnovu mišljenja Agencije za borbu protiv korupcije

Povodom reakcija na pojedine odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji se odnose na „poklone manje vrednosti“, Ministarstvo zdravlja ovim putem obaveštava javnost da su navedene odredbe unete u novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti na osnovu dostavljenog mišljenja Agencije za borbu protiv korupciju, koje glasi:

“potrebno je definisati poklon manje vrednosti kao poklon čija vrednost ne prelazi određeni iznos – na primer, 5% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, ali koji ni u tom slučaju ne može biti u novcu i hartijama od vrednosti.Pored toga, potrebno je predvideti da zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik ne smeju da prime poklone čija ukupna vrednost u toku kalendarske godine prelazi iznos jedne prosečne mesečne zarade bez poreza idoprinosa u Republici Srbiji. Na kraju, potrebno je propisati da je zdravstveni radnik/zdravstveni saradnik dužan da o svakom poklonu u vezi sa vršenjem zdravstvene delatnosti obavesti zdravstvenu ustanovu u kojoj je angažovan, dok je zdravstvena ustanova nadležna da vodi evidenciju o ovim poklonima koja je javna”.

Kompletnu vest pročizajte na sajtu Minsitarstva zdravlja

Procitaj vise

Oduzimanje licenci lekarima

Novim Zakon o zdravstvenoj zaštiti lekarima više neće moći trajno da bude oduzeta licenca za rad.

Ubuduće, lekari dozvolu za rad mogu da izgube samo privremeno do brisanja iz kaznene evidencije. Ukoliko je lekar za neko krivično delo osuđen na kaznu do godinu dana zatvora, po sili zakona iz kaznene evidencije briše se nakon pet godina od izvršenja kazne i tada mu se vraća dozvola za rad. Nakon vraćanja licence, lekar može nesmetano da radi.

Procitaj vise

OBAVEŠTENJE MINISTARSTVA ZDRAVLJA U VEZI Odredbe o poklonima u Zakonu na osnovu mišljenja Agencije za borbu protiv korupcije

Povodom reakcija na pojedine odredbe Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji se odnose na „poklone manje vrednosti“, Ministarstvo zdravlja ovim putem obaveštava javnost da su navedene odredbe unete u novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti na osnovu dostavljenog mišljenja Agencije za borbu protiv korupciju, koje glasi:

„potrebno je definisati poklon manje vrednosti kao poklon čija vrednost ne prelazi određeni iznos – na primer, 5% prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, ali koji ni u tom slučaju ne može biti u novcu i hartijama od vrednosti.Pored toga, potrebno je predvideti da zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik ne smeju da prime poklone čija ukupna vrednost u toku kalendarske godine prelazi iznos jedne prosečne mesečne zarade bez poreza idoprinosa u Republici Srbiji. Na kraju, potrebno je propisati da je zdravstveni radnik/zdravstveni saradnik dužan da o svakom poklonu u vezi sa vršenjem zdravstvene delatnosti obavesti zdravstvenu ustanovu u kojoj je angažovan, dok je zdravstvena ustanova nadležna da vodi evidenciju o ovim poklonima koja je javna”.

Napominjemo da je Nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti, poput svih drugih akata, u zakonom predviđenom roku i na zakonom predviđeni način bio na javnoj raspravi i na uvidu javnosti, u toku koje su svi državni organi, institucije, organizacije, kao i predstavnici civilnog sektora, građani, bili u mogućnosti da daju svoje sugestije, primedbe i komentare.

Takođe, iako je Zakon o zdravstvenoj zaštiti usvojen, Ministarstvo zdravlja ostaje otvoreno i spremno da se kroz podzakonska akta, na osnovu argumentovanih sugestija i predloga, u interesu građana Srbije ovaj propis dodatno unapredi i učini funkcionalnijim.

Izvor: Ministarstvo zdravlja www.zdravlje.gov.rs

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije