search

Održan sastanak predstavnika međunarodnog monetarnog fonda u ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

U Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja održan je sastanak predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda o budućim planovima i dosadašnjoj saradnji, na kojem su predstavljeni planovi ministarstva za naredni period. Tokom sastanka bilo je reči o položaju radnika i penzionera, kao i o različitim vrstama davanja koje omogućava ovo Ministarstvo.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Svetske banke, Narodne banke i Ministarstva finansija.

Procitaj vise

Objavljen je novi PKU za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji

Poseban kolektivni ugovor za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji (Sl.glasnik RS 29/2019) zaključen je na period od tri godine i stupa na snagu 19. aprila 2019. godine.

Kompletan tekst PKU za socijalnu zaštitu preuzmite ovde.

Procitaj vise

Izveštaj o izvršenju finansijskog plana

Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja sastavljaju Izveštaj o izvršenju finansijskog plana i podnose Upravi za trezor.

Rok za podnošenje Izveštaja o izvršenju finansijskog plana je 20. april 2019. godine.

Procitaj vise

Formiranje lokalnih Socijalno-ekonomskih saveta

Ministar za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević prisustvovao je Okruglom stolu koji je organizovan na temu „Jačanje kapaciteta za rad lokalnih Socijalno - ekonomskih saveta“ je izjavio da je formiranje ovih Saveta od velike važnosti za državu.

Ministar je dodatno je istakao da Vlada Srbije nastavlјa da radi na unapređivanju rada postojećih i formiranju novih lokalnih socijalno ekonomskih saveta ističući da su oni od velikog značaja, jer utiču na unapređenje celokupnog rada SES-a na nivou cele države.

Ministar Đorđević rekao je da za sada postoji 21 savet na lokalnom nivou, ali da je u planu da se oni formiraju u svim većim gradovima širom Srbije.

„Osnaživanje postojećih i formiranje novih lokalnih saveta nastaviće i u narednom periodu da bude glavni segment rada Republičkog SES-a . Cilј nam je da medijski još više promovišemo važnost osnivanja SES na lokalu, jer smatramo da bi njihov rad mogao dati najbolјe moguće smernice šta bi to trebalo da se uradi na centralnom SES-u, kako bi svi zajedno radili još bolјe“, rekao je Đorđević.

Ministar je naglasio da kada postoji dogovor između Vlade, poslodavaca i sindikata, problema u funkcionisanju nema i dodao da je zajednički cilј svih izgradnja moderne, jake i ekonomski razvijene Srbije po meri svih građana.

Kompletnu izjavu Ministra možete pogledati na sledećem YouTube linku!

Procitaj vise

Nastavak inspekcijskih nadzora u ustanovama socijalne zaštite za domski smeštaj u martu i aprilu

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obaveštava da će se inspekcijski nadzori, od strane inspektora socijalne zaštite i inspektora rada u Ustanovama socijalne zaštite za domski smeštaj nastaviti u narednom periodu kako bi se izvršila kontrola ostvarivanja prava korisnika, uslovi i standard za pružanje usluga domskog smeštaja i primena stručnih procedura u ustanovama socijalne zaštite. Inspekcijski nadzori u martu planirani su u nekoliko gradova u Srbiji,

i to u:

Gerontološkom centru ''Jelenac'' i Gerontološkom centru ''Jelenac'' RJ Tešica; CSR-u, Domu za decu i mlade ''Hristina Markišić'' u Aleksincu i Domu za smeštaj odraslih lica ''Kulina''; Domu za decu i lica ometena u razvoju ''Dr Nikola Šumenković'' Stamnica, Ustanovi za odrasle i starije ''Gvozden Jovančićević'', Veliki Popovac; CSR -u Petrovcu na Mlavi; Domu za decu i mlade ''Jefimija'', Gerontološkom centru i CSR-u u Kruševcu; Ustanovi za odrasle i starije ''Leskovac'' i CSR-u Leskovac;  Domu za decu i mlade ''Stanko Paunović'' i CSR-u u Negotinu. Takođe, u aprilu su u planu nadzori u:

Ustanovi za decu i mlade ''Šabac'' pri Centru za socijalni rad; Gerontološkom centru, CSR-u u Šapcu; Domu za decu i mlade ''Vera Blagojević'' Banja Koviljača; CSR-u Loznica, Gerontološkom centru i CSR-u u Jagodini; Domu za decu i mlade ''Petar Radovanović'' Užice; Domskom odeljenju za stare Zabučije; CSR-u Užice; Domskom odeljenju pri CSR-u Požega za smeštaj odraslih i starijih i CSR-u Požega; Domu za smeštaj starih lica i CSR-u u Smederevu; Domu za decu i mlade ''Duško Radović'', Zavodu za vaspitanje omladine, Gerontološkom centru i CSR-u u Nišu; Gerontološkom centru, Zavodu ''Male pčelice'', CSR-u u Kragujevcu; Domu za smeštaj i negu starih lica i CSR-u u Prokuplju; Domu za odrasla  invalidna lica i CSR-u u Doljevcu; Gerontološkom centru i CSR-u Mladenovac.

Na spisku planiranih inspekcijskih nadzora u narednom periodu su i Gerontološki centar, Zavod za vaspitanje dece i omladine i CSR u Knjaževcu; Domsko odeljenje za smeštaj odraslih i stariji i CSR u Ljuboviji; Gerontološki centar Mataruška banja; CSR Kraljevo; Domsko odeljenje za smeštaj starih lica i penzionera i CSR u Krupnju, Dom za smeštaj starih lica i CSR u Dimitrovgradu, Gerontološki centar ''Bežanijska Kosa'' RJ Karaburma, Dom za odrasla  invalidna lica Zemun, Gerontološki centar Obrenovac, Ustanova za decu i mlade ''Sremčica'', Centar za zaštitu odojčadi dece i mlade, Zvečanska, Beograd, Zavod za vaspitanje dece i mladine Beograd i Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Beograd.

Pored inspekcijskih nadzora u ustanovama domskog smeštaja od strane inspektora socijalne zaštite i inspektora rada, zaposlenima će biti pružena i stručna podrška od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, a izveštaji inspekcijskih nadzora, sa fotografijama zatečenog stanja u ustanovama, biti redovno objavljivani na sajtu Ministarstva.

 

Preuzeto sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja

Procitaj vise

Raspodela aproprijacija ustanovama socijalne zaštite iz budžeta RS za 2019. godinu

U skladu sa članom 50. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 (ispr.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (dr. zakon), 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018) utvrđeno je da su direktni korisnici sredstava bužeta Republike obavezni da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 95/2018) obaveste svoje indirektne korisnike o odobrenim aproprijacijama, a iznosi sredstava za aproprijacije koje su odobrene ustanovama socijalne zaštite na nivou Republike Srbije raspoložive su putem ISIB-a.

Izvršena je sledeća raspodela sredstava:

- za Razdeo 30 - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Programska aktivnost 0015 - Budžetski fond za ustanove socijalne zaštite - za sve aproprijacije;

- za Razdeo 30 - Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Programska aktivnost 0005 - Obavljanje delatnosti ustanova socijalne zaštite - za aproprijacije 511 - Zgrade i građevinski objekti.

Naime, u skladu sa članom 20. Zakona o budžetskom sistemu, a prema mišljenju Ministarstva finansija broj: 401-00-00850/2019-03 od 21. februara 2019. godine ustanove socijalne zaštite mogu da ostvare samo primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava, a ne i primanja od prodaje zaliha ili primanja od prodaje robe za dalju prodaju.

Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava ustanove socijalne zaštite planiraju na izvoru 09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine, a knjigovodstveno ih evidentiraju na subanalitičkom kontu 813121 - Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Republike.

Procitaj vise

Propisan evidencioni račun za ustanove socijalne zaštite

Podsećamo da je od 26. februara 2019. godine propisan evidencioni račun broj: 840-31218845-03 - Prihodi, odnosno primanja ustanova socijalne zaštite.

Primena se vrši u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa("Službeni glasnik RS", br. 16/2016, 49/2016, 107/2016. 46/2017, 114/2017, 36/2018 i 104/2018), a prema mišljenju Ministarstva finansija broj: 401-00-248/19-001-005. Putem navedenog računa vrše se uplate i evidentiranje prihoda za ustanove socijalne zaštite koje svoje poslovanje obavljaju u okviru ISIB-a, i to za:

• izvor 04 - Sopstveni prihodi

za ekonomske klasifikacije:

- 742316 - Prihodi koje ostvaruju ustanove socijalne zaštite po osnovu obavljanja proširene delatnosti

- 745129 - Prihodi koje ostvaruju ustanove socijalne zaštite po osnovu učešća korisnika, odnosno srodnika u ceni smeštaja u ustanovu

- 781111 - Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou

• izvor 09 - Primanja od prodaje nefinansijske imovine

za ekonomsku klasifikaciju:

- 813121 - Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Republike

 

Procitaj vise

Pojačan inspekcijski nadzor u ustanovama socijalne zaštite

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pokrenulo je akciju pojačanih vanrednih inspekcijskih nadzora tokom kojih će se kontrolisati ostvarivanja prava korisnika, uslovi i standard za pružanje usluga domskog smeštaja i primena stručnih procedura u ustanovama socijalne zaštite.

Inspekcijski nadzori će se vršiti prema planiranoj dinamici počev od marta 2019. godine, u svim domovima za decu i mlade, domovima za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, domovima za smeštaj odraslih i starih, domovima za odrasle i starije sa intelektualnim i mentalnim teškoćama na teritoriji Republike Srbije.

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije