search

Projekat „Bezbedan internet za celu porodicu“ rezultirao napredkom u nivou digitalnih veština vaspitača, učitelja i roditelja

Na konferenciji „Deca i internet – pametno od početka“ predstavljeni su rezultati projekta „Bezbedan internet za celu porodicu“ koji su pokazali da je 50 odsto učesnika (roditelja, vaspitača i učitelja) značajno napredovalo u nivou digitalnih znanja i veština.

Rezultati sprovedenih aktivnosti govore o tome da su vaspitači imali najveću korist od realizacije ovog projekta, a da su zajedno sa roditeljima i učiteljima najviše naučili o zaštiti od zloupotreba u digitalnom svetu i bezbednom ponašanju dece na internetu.

Osim bezbednosti dece, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja posebnu pažnju posvećuje razvoju učeničkih kompetencija za aktivno učešće u savremenom društvu koje se svakodnevno menja. Svesno značaja digitalne pismenosti, ministarstvo je definisali informacionu bezbednost kao jednu od ključnih kompetencija u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Projekat "Bezbedan internet za celu porodicu", uključio je 100 hiljada roditelja i dve hiljade učitelja, nastavnika i vaspitača obučenih da pomognu deci da lakše prepoznaju i iskoriste sve prednosti interneta, ali i zaštite se od rizika sa kojima se susreću.

Projekat „Bezbedan internet za celu porodicu“ pokrenuli su UNICEF i Telenor, a sprovode ga Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Užički centar za prava deteta.

Procitaj vise

Stupio na snagu pravilnik o organizaciji, sprovođenju i izdavanju sertifikata za kratke programe studija

11. maja stupio je na snagu Pravilnik o organizaciji, sprovođenju i izdavanju sertifikata za kratke programe studija ("Sl. glasnik RS", br. 32/2019), koje je doneo Nacionalni savet za visoko obrazovanje, na osnovu koga bi Srbija u 2020 trebala da dobije prve stručnjake sa završenim kratkim programima studija (300 do 600 časova nastave), koji će trajati od tri do 18 meseci. Programi nemaju obavezu akreditacije, već smernice, koje su propisane novim pravilnikom.

Jedan od ciljeva uvođenja kratkih programa u obrazovni sistem je da se u kratkom periodu omogući efikasno obrazovanje i obuka stručnjaka za konkretan posao prema iskazanoj potrebi poslodavca, a koji po nivou kompetencija i složenosti odgovara visokom obrazovanju. Polaznici na kraju studija i uspešno položenog ispita stiču sertifikat sa opisom posla za koji su osposobljeni i potrebnim kompetencijama. Uslov za pohađanje kratkog programa studija je da kandidat ima završenu četvorogodišnju srednju školu, a ove studije mogu da upišu i oni sa višom ili visokom stručnom spremom ako žele usavršavanje u svojoj ili nekoj drugoj grani.

Procitaj vise

Zahtev za ostvarivanje prava na prihode po osnovu izdavanja u zakup prostora škole

Sindikat radnika u prosveti Srbije je uputio dopis Ministartsvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gradonačelniku Grada Beograda, Gradskoj upravi Grada Beograda – Sekretarijatu za imovinske i pravne poslove i Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečiju zaštitu u vezi oduzimanja prihoda po osnovu izdavanja u zakup prostora škole.

Dopis Ministarstvu prenosimo u celosti:

 „Poštovani,

Obraćamo vam se u vezi sa dopisom broj XXO-04-463.3-13/2019 od 15.04.2019. koji je uputio Gradski sekratarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu školama grada Beograda. Na osnovu dopisa koji se poziva na Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 95/18) obavezuju se obrazovno-vaspitne ustanove, kao nosioci prava korišćenja nepokretne stvari u javnoj svojini da sva sredstva od izdavanja prostora uplaćuju na račun lokalne samouprave. Taj problem smo imali i 2012. godine i u dogovoru sa Ministarstvom prosvete došli smo do zaključka da ukoliko se obrazovno-vaspitne ustanove obavezuju da sredstva od izdavanja prostora u zakup prebacuju na račune lokalne samouprave, neće biti motivisani za izdavanje prostora. Takvim postupanjem biće oštećene i obrazovno-vaspitne ustanove i jedinice lokalne samouprave. Na osnovu zajedničkog zaključka ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je ODLUKU broj 401-00-304/2012-02 od 5. decembra 2012. god.

„Obrazovno-vaspitne ustanove i ustanove učeničkog i studenskog standarda, kao nosioci prava korišćenja nepokretnih stvari u javnoj svojini, mogu sredstva od davanja u zakup predmetnih stvari koristitit za nabavku opreme za obrazovanje i vaspitanje, održavanje objekata, proslave i manifestacije koje ustanova organizuje i određene nadoknade licima angažovanim na poslovima u vezi sa izdavanjem prostora.

Rok izdavanja u zakup nepokretnih stvari u javnoj svojini, kojim se ne ometa obrazovno-vaspitni rad, može biti najviše 4 godine.“

Imajući u vidu gore navedene činjenice ukazujemo i tražimo od nadležnih da se i dalje primenjuje ODLUKA Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 401-00-304/2012-02 od 5. 12.2012.“

U prilogu se pored pomenute Odluke ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 401-00-304/2012-02 od 05.12.2012. nalazi i Dopis Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu broj XXO-04-463.3-13/2019 od 15.04.2019.

Kako se i navodi u dopisu Sekretarijata, čl. 22. stav 5 Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-dr.propis, 108/2016, 113/2017 i 95/2018) je propisano da se pripadnost sredstava ostvarenih davanjem u zakup stvari iz stava 1. ovog člana određuje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, s tim da izuzetno, sredstva ostvarena od davanja u zakup nepokretnosti koje su date na korišćenje Narodnoj banci Srbije, prihod su Narodne banke Srbije.

Zakonom o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-isp, 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr.zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 i 31/2019) uređeni su vrsta i pripadnost javnih prihoda, kao i to da se prihodima nastalim upotrebom javnih sredstava smatraju i prihodi od davanja u zakup odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u svojini jedinice lokalne samouprave.

Zakonom o finansiranju lokalne samouprave uređeno je da jedinici lokalne samouprave pripadaju izvorni prihodi ostvareni na njenoj teritoriji i između ostalih i prihodi od davanja u zakup odnosno na korišćenje nepokretnosti i pokretnih stvari u svojini jedinice lokalne samouprave.

 

Izvor: sajt Sindikata radnika u prosveti Srbije (www.srps.rs)

Procitaj vise

Odluka o tajnosti podataka u testovima završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2018/2019. godinu

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 11. stav 1. i 4. Zakona o tajnosti podataka i člana 5. stav 1. Uredbe o bližim kriterijumima za određivanje stepena tajnosti "Poverljivo" i "Interno" u organima javne vlasti, a u vezi sa članom 78. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

Odluku o tajnosti podataka u testovima završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2018/2019. godinu.

Odluku možete preuzeti ovde.

Procitaj vise

Unija sindikata prosvetnih radnika zahteva jedinstveni pravilnik o kalendaru obrazovno-vasptnog rada osnovnih i srednjih škola na teritoriji Srbije

Unija sindikata prosvetnih radnika pokrenula je inicijativu traži da đaci u svim delovima zemlje istovremeno koriste raspust, odnosno da dani raspusta budu jedinstveni u celoj zemlji, kao i da, umesto više manjih predaha, zimski odmor za sve đake u Srbiji bude organizovan iz jednog dela. Takođe, jedan od zahteva je i da se razgovori o tome okončaju do kraja meseca, jer zakon nalaže da kalendari za narednu školsku godinu budu propisani do 1. juna.

Inicijativu da đaci u svim delovima zemlje istovremeno koriste raspust pokrenula je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) iz kojeg navode da objedinjeni kalendar za Srbiju mora uzeti u obzir činjenicu da u zemlji postoje i sredine sa više nacionalnosti, pa lokalnim samoupravama treba ostaviti mogućnost da "školske ustanove od njega odstupaju u opravdanim slučajevima", na osnovu člana 28. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019).

USPRS je pripremila i nekoliko predloga novog školskog kalendara, a ističu onaj po kojem bi zimski raspust u celoj zemlji, kao što je sada samo u Vojvodini, bio organizovan iz jednog dela. Tako bi prvi dan zimskog raspusta bio 19. decembar, a poslednji 20. januar, umesto dosadašnje prakse u centralnoj Srbiji da đaci odvojeno imaju novogodišnji i božićni raspust, pa od početka februara drugi deo zimskih ferija.

Drugi predlog je da raspust u celini traje od Nove godine, pa naredne tri, četiri nedelje, a da se onima koji slave katolički Božić i to omogući.

Prema mišljenju resornog ministarstva pitanje školskog kalendara može da se usaglašava na mnogo načina, ali da moraju da budu zadovoljeni svi aspekti: pedagoški, verski, praznični, kao i da budu zadovoljni zaposleni koji zbog postizanja pune norme rade u više škola i u različitim školskim upravama.

Procitaj vise

Prijavljivanje učenika 8. razreda osnovne škole za upis u specijalizovana odeljenja i škole

Za učenike osmog razreda, koji imaju izraženu sklonost prema računarstvu i informatici, biologiji i hemiji, fizici, jezicima, muzici i baletu počelo je prijavljivanje za prijemni ispit za upis u svoje željene škole. Prijavljivanje kandidata za srednje škole, za koje je neophodno da se polaže prijemni ispit, traje do 13. maja, uključujući i subotu i nedelju, osim za IT odeljenja, gde učenici prijave mogu da podnesu do 17. maja.

Prijemni ispiti za odeljenja u školama u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku zakazani su za 25. i 26. maj, za muzičke i umetničke škole likovne oblasti za 31. maj, 1. i 2. jun.

Učenici koji afinitet imaju prema biologiji i hemiji, od ove školske godine prvi put mogu da upišu specijalizovano odeljenje u kojem će posebna pažnja da bude posvećena izučavanju tih nauka. Oni prijemni polažu 1. juna. Istog dana, ali u kasnijem terminu, predviđeno je polaganje prijemnog u Matematičkoj gimnaziji i matematičkim odeljenjima.

Prijemni u filološkim gimnazijama i filološkim odeljenjima je 1. i 2. juna, a oni koji žele da se posvete prevashodno fizici, računarstvu i informatici ispit polažu 2. juna.

Baletske škole kandidate proveravaju od 2. do 4. juna.

Prijavljivanje učenika i podnošenje sportske dokumentacije u Sportskoj gimnaziji je od 1. do 3. juna.

Preliminarni rezultati prijemnog ispita u matematičkim i filološkim odeljenjima, odeljenjima za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, biologiju i hemiju, računarstvo i informatiku i za odeljenja u školama u kojima se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku biće objavljeni u sredu, 5. maja.

Učenici koji su polagali u prijemni u umetničkim, baletskim i muzičkim školama preliminarne rezultate će saznati dan kasnije, 6. maja.

Podnošenje i rešavanje eventualnih žalbi zakazano je takođe za četvrtak, 6. maj, da bi konačni rezultati prijemnih ispita bili objavljeni u petak, 7. maja.

Nakon toga svi učenici osmog razreda polažu završni ispit, odnosno test iz srpskog (maternjeg) jezika, u ponedeljak 17. juna.

Završni test iz matematike je 18. juna, a kombinovani test u sredu, 19. juna.

Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita je u četvrtak, 27. juna.

Predaja liste želja u osnovnoj školi i unos u bazu podataka je 28. i 29. juna. Objavljivanje zvanične liste želja je u četvrtak, 4. jula, a zvaničnih rezultata raspodele i preostalih slobodnih mesta za upis u drugom krugu biće 7. jula.

Učenici se u muzičke i baletske škole upisuju 28. juna, a u ostale srednje škole 8. i 9. jula.

Upis učenika u drugom krugu je 11. jula.

Kalendar aktivnosti za sprovođenje završnog ispita za školsku 2018/2019. i upisa učenika u srednju školu za školsku 2019/2020. godinu nalazi se na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pogledajte OVDE.

Procitaj vise

Izabrani članovi stručne komisije za ekspertizu rukopisa udžbenika i udžbeničkih kompleta

Nacionalni prosvetni savet doneo je odluku o izboru članova stručne komisije koja vrši ekspertizu rukopisa udžbenika i udžbeničkih kompleta za obavezne nastavne predmete i izborne programe u osnovnoj i srednjoj školi.

Kompletnu vest pročitajte na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Procitaj vise

Rok za podnošenje predloga projekata podrške mobilnosti u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i obuke produžen je do 28. maja.

Evropska komisija ranije je pokrenula inicijativu kroz koju je omogućeno da pružaoci srednjeg stručnog obrazovanja u zemljama Evropske unije organizuju programe razmene sa odgovarajućim partnerima u zemljama Zapadnog Balkana, kao i u Turskoj i Africi.

Erazmus+, program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti – obrazovanje, mladi i sport, nudi mogućnost obuke, učenja i mobilnosti za studente i nastavno osoblje u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja u zemljama u kojima se sprovodi Erazmus+.

Pored mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, kroz ova partnerstva biće omogućena i razmena primera dobre prakse, kao i uspostavljanje mreža i partnerstava, s ciljem da se ostvare sledeći rezultati:

– razmena ideja, veština i metoda rada;

– unapređenje veština i kompetencija nastavnog osoblja i učenika;

– poboljšanje upravljanja srednjim stručnim obrazovanjem i kvaliteta obuka;

– reforma kurikuluma i metoda nastave.

Učesnici mogu da budu javna ili privatna ustanova koja je pružalac srednjeg stručnog obrazovanja, konzorcijum ili preduzeće koje učestvuje u procesu srednjeg stručnog obrazovanja.

Sedište tih institucija mora da bude u nekoj od država članica EU ili jednoj od partnerskih zemalja. Moguća je i savetodavna uloga drugih aktera, kao što su udruženja građana, lokalne vlasti, mala i srednja preduzeća, itd.

Podnosilac prijave mora da  bude kvalifikovana organizacija registrovana u državi članici EU.

Više informacija na sajtu Evropske komisije: https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/vet-mobility-pilot-2019_en.

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije