search

Dopis ministarstva u vezi vršnjačkog nasilja

Kako se navodi na sajtu Ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ministarstvo je uputilo svim predškolskim i školskim ustanovama dopis sa usvojenim čitavim nizom sistemskih zakona, podzakonskih akata, kao i javnih politika koji na neposredan ili posredan način utiču na sprečavanje diskriminacije i zaštitu od svih oblika nasilja u celokupnom sistemu i na svim nivoima obrazovanja i vaspitanja.

Osnove na kojima se zasniva koncept obrazovanja su inkluzivni principi koji obezbeđuju pravo na obrazovanje za svu decu i učenike. Razvijen je i čitav set mera kroz različite vidove edukacija zaposlenih u sistemu obrazovanja i vaspitanja sa ciljem razvijanja kompetencija za prepoznavanje otvorene i prikrivene diskriminacije u obrazovanju i vaspitanju, prevenciju i postupanje u situacijama nasilja.

Sve ustanove obrazovanja i vaspitanja imaju obavezu da osiguraju za sve učenike obrazovanje kao i podsticajno i bezbedno okruženje, da sprovode aktivnosti na razvijanju nenasilnog ponašanja i uspostavljanja nulte tolerancije prema nasilju.

Ističe se da je za treći nivo nasilja i zlostavljanja direktor ustanove u obavezi da podnose prijavu nadležnim organima, organizacijama i službama i obavesti Ministarstvo, odnosno nadležnu školsku upravu, u roku od 24 sata.

Ako postoji sumnja da nasilni događaj može da ima elemente krivičnog dela ili prekršaja, direktor obaveštava roditelje i podnosi krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, odnosno zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ističe da je neophodno upotrebiti sve mere kako bi se vršnjačko nasilje iskorenilo iz škola i dodaje da pored škole koja ima obavezu da prijavi svako nasilje postoji potreba i da se uključi porodica kao stub društva i na taj način zajedno možemo da učinili mnogo za decu i njihovu budućnost, da nije dozvoljeno prikrivanje vršnjačkog nasilja, a kada se to desi odgovorni moraju da snose posledice.

Podsećamo, jedan od osnovnih ciljeva obrazovanja i vaspitanja u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018-dr.zakoni i 10/2019) je obezbeđivanje podsticajnog i bezbednog okruženja za celoviti razvoj deteta, učenika i odraslog, razvijanje nenasilnog ponašanja i uspostavljanje nulte tolerancije prema nasilju.

Ustanova, odnosno zaposleni u ustanovi dužni su da obezbede ostvarivanje prava deteta i učenika, a naročito pravo na zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

U ustanovi je zabranjeno fizičko, psihičko, socijalno, seksualno, digitalno i svako drugo nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje zaposlenog, deteta, učenika, odraslog, roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika ili trećeg lica u ustanovi.

Pod nasiljem i zlostavljanjem podrazumeva se svaki oblik jedanput učinjenog, odnosno ponavljanog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva ličnosti deteta, učenika i odraslog.

Zanemarivanje i nemarno postupanje predstavlja propuštanje ustanove ili zaposlenog da obezbedi uslove za pravilan razvoj deteta, učenika i odraslog.

Ustanova je dužna da odmah podnese prijavu nadležnom organu ako se kod deteta, učenika ili odraslog primete znaci nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja.

Pod fizičkim nasiljem, u smislu ovog zakona, smatra se: fizičko kažnjavanje deteta, učenika ili odraslog od strane zaposlenog, roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika ili trećeg lica u ustanovi; svako ponašanje koje može da dovede do stvarnog ili potencijalnog telesnog povređivanja deteta, učenika, odraslog ili zaposlenog; nasilno ponašanje zaposlenog prema detetu, učeniku ili odraslom, kao i učenika i odraslog prema drugom učeniku, odraslom ili zaposlenom.

Pod psihičkim nasiljem, u smislu ovog zakona, smatra se ponašanje koje dovodi do trenutnog ili trajnog ugrožavanja psihičkog i emocionalnog zdravlja i dostojanstva.

Pod socijalnim nasiljem, u smislu ovog zakona, smatra se isključivanje deteta, učenika i odraslog iz grupe vršnjaka i različitih oblika aktivnosti ustanove.

Pod seksualnim nasiljem i zlostavljanjem, u smislu ovog zakona, smatra se ponašanje kojim se dete i učenik seksualno uznemirava, navodi ili primorava na učešće u seksualnim aktivnostima koje ne želi, ne shvata ili za koje nije razvojno dorastao ili se koristi za prostituciju, pornografiju i druge oblike seksualne eksploatacije.

Pod digitalnim nasiljem i zlostavljanjem, u smislu ovog zakona, smatra se zloupotreba informaciono komunikacionih tehnologija koja može da ima za posledicu povredu druge ličnosti i ugrožavanje dostojanstva i ostvaruje se slanjem poruka elektronskom poštom, sms-om, mms-om, putem veb-sajta (web site), četovanjem, uključivanjem u forume, socijalne mreže i drugim oblicima digitalne komunikacije.

Ustanova je dužna da nadležnom organu prijavi svaki oblik nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u ustanovi počinjen od strane roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika ili trećeg lica u ustanovi.

Protokol postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje i zlostavljanje, sadržaj i načine sprovođenja preventivnih i interventnih aktivnosti, uslove i načine za procenu rizika, načine zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, propisuje ministar.

Bliže uslove o načinima prepoznavanja neverbalnih oblika zlostavljanja dece i učenika od strane zaposlenog za vreme nege, odmora, rekreacije i drugih oblika vaspitno-obrazovnog rada, propisuje ministar.

U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja direktor obrazuje tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Podsećamo, doneti su:

Pravilnik o Protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje („Sl. glasnik RS“, br. 46/2019)

Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 65/2018)  i dr.

Izvor: vesti- sajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs)

Procitaj vise

Jezik obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima prema nacionalnoj pripadnosti roditelja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uputilo je dopis direktorima obrazovno vaspitnih ustanova u Novom Pazaru u kome se navodi da nema osnova da škola utvrđuje jezik ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada učenika prema nacionalnoj pripadnosti roditelja, već se jezik nastave određuje na osnovu slobodnog izjašnjavanja roditelja.

ovodom zajedničkog dopisa Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine i Skupštine grada Novog Pazara koji je 12. septembra upućen vaspitnim ustanovama na teritoriji grada Novog Pazara Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštilo je da se prilikom upisa u prvi razred, roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici izjašnjavaju se da li će  deca nastavu pohađati na jeziku nacionalne manjine kojoj pripadaju.

Ukoliko se ne izjasne, nastavu pohađaju na srpskom jeziku i u tom slučaju za učenika pripadnika nacionalne manjine organizuje se nastava jezika/govora nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture kao izborni program.

U skladu sa navedenom zakonskom regulativom Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u prethodnoj školskoj godini omogućilo da 12.124 učenika pripadnika bošnjačke nacionalne manjine u  27  osnovnih škola  ima celokupno obrazovanje na bosanskom jeziku i koristilo je zakonom dato pravo. Srednje obrazovanje na bosanskom jeziku imalo je 2.178 učenika u 10 srednjih škola. Kada se tome doda broj od 3020 učenika koji su izučavali izborni program Bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture u 22 škole, jasno je da su obezbeđeni uslovi za korišćenje prava na obrazovanje na jeziku nacionalne manjine.

U školskoj 2018/2019. godini, Ministarstvu  se obratilo 57 osnovnih škola sa ukupno 128 zahteva za odobravanjem odeljenja sa manjim brojem učenika od propisanih 15 učenika i to  za 8 jezika nacionalne manjine (albanski, bosanski, bugarski, mađarski, rusinski, rumunski, slovački, hrvatski). Odobreno je 103 zahteva, dakle 80% za sve nacionalne manjine što ukazuje na afirmativni pristup korišćenju prava na obrazovanje.

Praćenje kvaliteta nastave uređeno je odgovarajućim propisima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. Utvrđene su nadležnost u pogledu praćenja kvaliteta,  kao i potrebnih kvalifikacija lica ovlašćenog za vršenje praćenja kvaliteta i stručno-pedagoškog nadzora.  Svi upravni okruzi pokriveni su nadležnostima školskih uprava, a za podršku unapređenju kvaliteta obrazovanja na bosanskom jeziku na konkursu je izabran i savetnik-spoljni saradnik za bosanski jezik koji ispunjava uslove iz člana 172. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Sve drugo se smatra zakonski neutemeljenim zahtevom da se u ovaj postupak, kao i u postupak upisa deteta u školu, uključuju lica koja nisu zakonom ovlašćena da u ovim postupcima učestvuju.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je suštinski posvećeno obezbeđivanju uslova za primenu zakonske regulative, kao i primenu Povelje Saveta Evrope o regionalnim ili manjinskim jezicima u oblasti obrazovanja čime je omogućeno kvalitetno obrazovanje na bosanskom jeziku za sve učesnike obrazovno-vaspitnog sistema. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja očekuje konstruktivno postupanje u skladu sa navedenim propisima Republike Srbije.

Procitaj vise

Usvojene izmene Zakona o visokom obrazovanju

Skupština Republike Srbije usvojila je danas Predlog zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju, kojim se omogućava studentima koji su studije upisali do 10. septembra 2005. godine da fakultete završe u naredne dve školske godine.

Propisivanjem novih rokova za završetak studija po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, stvaraju se uslovi za studente koji do kraja školske 2018/2019. godine nisu uspeli da završe studije, da to učine u narednom periodu u trajanju od dve školske godine.

Utvrđenim novim rokovima završetak tih studija predviđen je do kraja školske 2020/2021. godine, a za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka do kraja 2021/2022. godine.

Procitaj vise

Završene prve obuke SUPER – Podrška EU predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Kvalitetni programi predškolskog vaspitanja i obrazovanja doprinose razvoju svih potencijala deteta i imaju važan uticaj na kasniji društveni život, zaključeno je tokom svečanog početka projekta „Podrška reformi sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja“ (SUPER).

Srbija još uvek ima jednu od najnižih stopa učešća dece u predškolskom vaspitanju i obrazovanju (PVO) u poređenju sa zemljama EU.

U SUPER projekat uključeno je 50 lokalnih samouprava i predškolskih ustanova širom Srbije.

Prvim obukama za mentore iz predškolskih ustanova koje su uključene u SUPER projekat (Support to preschool education system reform in Serbia) koji finansira Evropska unija, prisustvovalo je oko 60 vaspitača, stručnih saradnika i direktora.

Cilj obuke „Mentorstvo u razvijanju inspirativne sredine za integrisano učenje dece“ bio je jačanje kapaciteta mentora za rad sa vaspitačima na razvijanju kvalitetnog inkluzivnog programa zasnovanog na savremenim pedagoškim koncepcijama u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta“, kao i jačanje kapaciteta mentora za pokretanje promene u predškolskoj ustanovi.

U trodnevnim obukama budući mentori imali su priliku da u interaktivnom radu sa predavačima razgovaraju o tome kako prostor oblikuje učenje dece, šta je i zašto je važan inspirativan prostor i kako celishodno koristiti nameštaj, opremu i sredstva dobijena u okviru komplementarnog projekta „Opremanje predškolskih ustanova“ koji finansira EU, a u funkciji razvijanja inspirativne sredine za učenje. Učesnicima su predstavljeni i načini razvijanja programa usmerenog na integrisano učenje dece u vrtiću.

Prva obuka održana je od 5 do 7. septembra u Rumi za mentore iz PU Alibunar, Bela Crkva, Opovo, Plandište, Bač, Žabalj, Srbobran, Titel, Čoka, Mali Iđoš, Žitište, Sečanj, Irig, Bajina Bašta, Priboj, Ljig, Osečina, Loznica, Koceljeva, Ljubovija, Mali Zvornik, Lučani i Knić.

Obuci u Nišu, od 12 do 14. septembra prisustvovali su mentori iz PU Trstenik, Rekovac, Ćićevac, Golubac, Žabari, Žagubica, Velika Plana, Kučevo, Malo Crniće, Petrovac na Mlavi, Boljevac, Knjaževac, Crna Trava, Gadžin Han, Ražanj, Svrljig, Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad, Medveđa, Brus, Blace, Kuršumlija, Bosilegrad, Trgovište, Batočina i Raška.

Nove obuke biće održane tokom narednih meseci za predstavnike lokalnih samouprava, a novi ciklus dvodnevnih obuka za mentore početkom decembra 2019 godine.

Procitaj vise

Usvojeno više zakona iz oblasti prosvete

Skupština Srbije usvojila je danas više zakona iz oblasti prosvete, među kojima su i Predlog zakona o dualnom modelu studija i Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija.

Usvojene su i izmene i dopune Zakona o patentima, Zakona o autorskim pravima i srodnim pravima, kao i izmene i dopune Zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević ocenio je da će primena dualnog modela studija doneti niz koristi za visokoškolske ustanove, poslodavce i studente. 

Dualni model studija doprineće razvoju istraživanja i inovacija jer manje kompanije često nisu u mogućnosti da formiraju istraživačko-razvojne timove, prvenstveno zbog nedostatka odgovarajućeg kadra – a tu studenti dualnog modela mogu biti spona koja bi kompanijama ukazala na savremena dostignuća, i podstakla saradnju univerziteta i kompanija na realizaciji naučno-istraživačkih projekata. regionalni razvoj, rekao je ministar.

On je objasnio i da tokom obavljanja učenja kroz rad poslodavci imaju neposredan uvid u znanja i veštine studenata i učestvuju u razvoju njihovih kompetencija, čime poslodavac posredno dobija i bazu kvalitetnih potencijalnih zaposlenih.

Zakonom se propisuju obim, period i mesto realizacije studija po dualnom modelu. Predviđen je odnos od 450 časova aktivne nastave i 450 časova učenja kroz rad, što u ukupnom opterećenju od 900 časova odgovara maksimalnom opterećenju od 900 časova koji je propisan važećim standardima za akreditaciju studijskih programa. Zakon daje mogućnost da ukoliko učenje kroz rad nije moguće u celini realizovati kod poslodavca, da se deo učenja kroz rad realizuje na visokoškolskoj ustanovi ili kod nekog trećeg lica koje ima materijalne, tehničke i kadrovske uslove za izvođenje dela učenja kroz rad, ali isključivo uz saglasnost visokoškolske ustanove. Pod trećim licima podrazumevaju se trening centri, druga pravna lica koja realizuju obuke, drugi poslodavac, druga visokoškolska ustanova i sl.

Zaštita prava studenata na dualnom modelu studija obezbeđena je kroz primenu zakona kojim se uređuje visoko obrazovanje, zakona kojim se uređuje oblast rada i bezbednosti i zdravlja na radu, zakona kojim se uređuje zaštita prava intelektualne svojine i Zakona o dualnom modelu sudija. 

Zakonom o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija urećuje se opšti i automatski sistem priznavanja kvalifikacija, kao i priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija.

 Zakon o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija će se primenjivati od momenta pristupanja Srbije EU.

 

Izvor: MPN

Procitaj vise

Zatvoren je PROMIS – prvi poziv za podnošenje projekata Fonda za nauk

Prvi poziv za podnošenje projekta koji je raspisao Fond za nauku Republike Srbije za Program za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS) je zvanično zatvoren.

Na portal eUprave je pristiglo 585 prijava projekata iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Bora, Čačka, Kosovske Mitrovice, Novog Pazara i Sremske Kamenice.

Na osnovu analize nosilaca realizacije, 372 predloga projekata su podneli rukovodioci sa fakulteta, 203 rukovodioci sa instituta, a 10 projekata sa integrisanih univerziteta.

Kada je u pitanju raspodela prema oblastima, 31,36% prijava su iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka, 27% iz oblasti prirodno-matematičkih nauka, 16,75% iz društvenih nauka, 12,55% iz medicinskih nauka, 9,55% iz biotehničkih nauka i 2,79% iz humanističkih nauka.

Pristigle prijave i ispravnost projektne dokumentacije se trenutno proveravaju, nakon čega će učesnici biti obavešteni o statusu predloga projekta.

O daljim koracima će svi učesnici Programa biti obaveštavani putem sajta www.fondzanauku.gov.rs, kao i kroz ostale kanale komunikacija Fonda za nauku Republike Srbije.

Predlozi projekata koji prođu administrativnu proveru se upućuju na evaluaciju kod nezavisnih recenzenata, i ukoliko su zadovoljili kriterijume Izvrsnosti, Uticaja i Realizacije, kvalifikuju se za drugi stepen evaluacije koji uključuje prezentaciju pred članovima Programskog odbora za evaluaciju projekata.

 

Procitaj vise

Novi zakoni iz oblasti prosvete u Narodnoj Skupštini

Na dnevnom redu 16. vanrednog zasedanja Skupštine Srbije je više zakona iz oblasti prosvete, među kojima su i Predlog zakona o dualnom modelu studija i Predlog zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija.

Poslanici će razmatrati i izmene i dopune zakona o patentima, zakona o autorskim pravima i srodnim pravima, kao i izmene i dopune zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević je obrazlažući  Predlog zakona o dualnom modelu studija  naveo da će primena ovog modela studija doneti niz koristi za visokoškolske ustanove, poslodavce i studente.

On je objasnio i da tokom obavljanja učenja kroz rad poslodavci imaju neposredan uvid u znanja i veštine studenata i učestvuju u razvoju njihovih kompetencija, čime poslodavac posredno dobija i bazu kvalitetnih potencijalnih zaposlenih.

Predlogom zakona propisuju se obim, period i mesto realizacije studija po dualnom modelu. Predlogom zakonom je predviđen odnos od 450 časova aktivne nastave i 450 časova učenja kroz rad, što u ukupnom opterećenju od 900 časova odgovara maksimalnom opterećenju od 900 časova koji je propisan važećim standardima za akreditaciju studijskih programa. Predlogom zakona daje se mogućnost da ukoliko učenje kroz rad nije moguće ostvariti u celini realizovati kod poslodavca, da se deo učenja kroz rad realizuje na visokoškolskoj ustanovi ili kod nekog trećeg lica koje ima materijalne, tehničke i kadrovske uslove za izvođenje dela učenja kroz rad, ali isključivo uz saglasnost visokoškolske ustanove. Pod trećim licima podrazumevaju se trening centri, druga pravna lica koja realizuju obuke, drugi poslodavac, druga visokoškolska ustanova i sl.

Zaštita prava studenata na dualnom modelu studija obezbeđena je kroz primenu zakona kojim se uređuje visoko obrazovanje, zakona kojim se uređuje oblast rada i bezbednosti i zdravlja na radu, zakona kojim se uređuje zaštita prava intelektualne svojine i Zakona o dualnom modelu sudija.

Govoreći o Predlogu zakonu o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija Šarčević je rekao da će se ovim zakonom urediti opšti i automatski sistem priznavanja kvalifikacija, kao i priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija.

 Republika Srbija se obavezala da u periodu pre pristupanja Evropskoj uniji donese Zakon o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija, koji će imati odloženo dejstvo, odnosno, primenjivaće se od momenta pristupanja EU

Procitaj vise

JAVNI POZIV za članove radnih grupa za izradu i reviziju standarda postignuća za opšteobrazovne predmete

Projekat „Unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz uvođenje ispita na kraju srednjeg obrazovanja” (u daljem tekstu: Projekat državne mature) na osnovu člana 78. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – drugi zakoni i 10/2019. od 15.02.2019. godine) i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS” br. 55/2013 od 10.11.2017. godine) upućuje poziv svim zainteresovanim licima sa odgovarajućim obrazovanjem i radnim iskustvom u struci, da se prijave na Javni poziv za članove radnih grupa za izradu i reviziju standarda postignuća za opšteobrazovne predmete u okviru priprema za sprovođenje državne mature 2020/2021. godine, uz podršku Projekta državne mature.

Kompletan tekst poziva pročitajte ovde.

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije