search

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Upravnom inspektoratu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj:112-11948/2019 od 27. novembra 2019. godine  oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

 

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Beograd, Birčaninova broj 6.

II Radno mesto koje se popunjava:

 1.  upravni inspektorzvanje samostalni savetnik, radni odnos na neodređeno vreme, sistematizovano pod rednim brojem 138. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Upravni inspektorat, Odeljenje upravne inspekcije Beograd, 2 izvršioca;

mesto rada: Beograd

 1. upravni inspektor – zvanje samostalni savetnik, radni odnos na neodređeno vreme, sistematizovano pod rednim brojem 141. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Upravni inspektorat, Odsek upravne inspekcije Smederevo, 1 izvršilac;

mesto rada: Valjevo

 1. upravni inspektor – zvanje samostalni savetnik, radni odnos na neodređeno vreme, sistematizovano pod rednim brojem 144. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Upravni inspektorat, Odsek upravne inspekcije Niš, 1 izvršilac;

mesto rada: Kraljevo

 1. upravni inspektor – zvanje samostalni savetnik, radni odnos na neodređeno vreme, sistematizovano pod rednim brojem 144. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Upravni inspektorat, Odsek upravne inspekcije Niš, 1 izvršilac;

mesto rada: Vranje

 1. upravni inspektor – zvanje samostalni savetnik, radni odnos na neodređeno vreme, sistematizovano pod rednim brojem 146. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Upravni inspektorat, Grupa upravne inspekcije Novi Sad, 1 izvršilac.

mesto rada: Zrenjanin

Opis posla za sva radna mesta: Učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; prati primenu propisa i stanje iz delokruga rada upravne inspekcije i izrađuje analize i izveštaje; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa propisima; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi za sva radna mesta: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na upravnim poslovima, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, pri zapošljavanju u državni organ kandidatima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i izbor kandidata vrši se na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za  izvršilačko radno mesto:

 1. Organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa pismeno
 2. Digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru
 3. Poslovna komunikacija – proveravaće se pismenom simulacijom

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije Digitalna pismenost (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju ove kompetencije i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije na nivou koji je neophodan za obavljanje poslova na radnom mestu.

Informacije o materijalu za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i to:

 1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova (postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) proveravaće se usmeno putem simulacije.
 2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravnih poslova (pravila izvršenja rešenja donetog u upravnom postupku) – proveravaće se usmeno putem simulacije.
 3. Propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o upravnoj inspekciji) – proveravaće se usmeno putem simulacije.

Informacije o materijalu za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs.

Provera ponašajnih kompetencija za izvršilačko radno mesto:

Ponašajne kompetencije (Upravljanje informacijama; Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; Orijentacija ka učenju i promenama; Izgradnja profesionalnih odnosa; Savesnost, posvećenost i integritet; Upravljanje ljudskim resursima; Strateško upravljanje) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Birčaninova 6, 11000 Beograd ili se podnose neposredno na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Birčaninova 6, 11000 Beograd sa naznakom „Za javni konkurs” ili elektronskim putem na adresu: vesna.bogicevic@mduls.gov.rs.

Napomena: Ako se prijava podnosi elektronskim putem, na mestu koje je predviđeno za potpis unosi se ime i prezime kandidata, a kandidat prijavu potpisuje pre početka prve faze izbornog postupka.

V Lica zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Vesna Bogićević, telefon: 011 311 3459 od 9,00 do 12,00 časova.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: Državljanstvo Republike Srbije; da je kandidat punoletan; da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII  Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova broj 6, Beograd.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu), original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: 
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu/uverenje o položenom ispitu za inspektora.

Potrebno je da kandidat u delu  Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

 X Rok za podnošenje dokaza: 

Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od  (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Birčaninova 6, Beograd.

XI Vrsta radnog odnosa:  Radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

XII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: 
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 5. februara 2020. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, Palata Srbija Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo).

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Dečanska 8, 5. sprat.

Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na brojeve telefona ili adrese koje su naveli u obrascima prijave.

Napomene: Kao državni službenik na izvršilačko radno mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme i lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor – glavni upravni inspektor Upravnog inspektorata.

Ovaj konkurs je objavljen na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave , na oglasnoj tabli, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Preuzmite:

Materijali za pripremu

Procitaj vise

Godišnji program rada upravne inspekcije za 2020. godinu

Upravna inspekcija sprovodi inspekcijski nadzor u skladu sa godišnjim programom rada. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2020. godinu predložio je glavni upravni inspektor, a usvojila ga Vlada 24. oktobra 2019. godine.

Upravni inspektorat će preko upravnih inspektora u 2020. godini nadzirati:

 • primenu propisa kojima se uređuje Jedinstveni birački spisak, u okviru kojeg će se naročito nadzirati ažuriranje delova jedinstvenog biračkog spiska za područja jedinica lokalne samouprave od strane opštinskih odnosno gradskih uprava koji taj posao obavljaju kao povereni posao državne uprave;
 • primenu propisa o udruženjima;
 • primenu propisa kojima se uređuje kancelarijsko poslovanje;
 • primenu propisa kojima se uređuje inspekcijski nadzor, u okviru kojeg će se naročito nadzirati postupak inspekcijskog nadzora i ispunjenost uslova za rad od strane službenih lica ovlašćenih za vršenje inspekcijskog nadzora;
 • primenu propisa kojima se uređuje namena, sadržina, izgled i upotreba pečata;
 • primenu propisa kojima se uređuje izgled i upotreba grba i zastave Republike Srbije;
 • primenu propisa kojima se uređuje službena upotreba jezika i pisama.

Vanredni inspekcijski nadzori u toku 2020. godine sprovodiće se u slučajevima kada na potrebu takvog nadzora ukazuju promenjene okolnosti u odnosu na Godišnji program rada ili po osnovu inicijativa ili predloga organa, odnosno po predstavkama građana i pravnih lica.

U cilju realizacije Godišnjeg programa rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata i praćenja pokazatelja učinka, upravni inspektori sprovodiće redovne, vanredne i kontrolne inspekcijske nadzore i pratiti nivo izvršenja predloženih odnosno naloženih mera.

Procitaj vise

Još 13 miliona evra u budžet Srbije od EU zbog uspeha u reformi Javne uprave i Javnih finansija

Evropska komisija je odobrila Srbiji isplatu sredstava u iznosu od 13.250.000 evra na osnovu drugog Izveštaja o samoproceni realizacije Sektorskog reformskog ugovora za reformu javne uprave i javnih finansija za 2017. i prvu polovinu 2018. godinu.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, zadužen za koordinaciju reforme javne uprave, ističe da je sprovedeno mnogo korenitih promena u radu javne administracije i da je evidentno da ona više nikada neće ličiti na onu staru, koju niko nije voleo. „Obezbedili smo bolje usluge, elektronske baze podataka, konstantne obuke za službenike, provere rada i u skladu sa tim i eventualna napredovanja, bolju komunikaciju… sve u cilju stvaranja efikasnijeg državnog aparata i većeg zadovoljstva i poverenja naših građana“, rekao je ministar.

On dodaje da, iako je mnogo toga promenjeno, i dalje predstoji puno posla da uprava u svakom svom segmentu pruža svoj maksimum i da će za to bolje putokaze dati nova Strategija reforme javne uprave 2030 na kojoj se trenutno radi.

U zavisnosti od ispunjenosti specifičnih ciljeva, definisanih u Strategiji reforme javne uprave i pratećih akcionih planova, Evropska komisija donosi odluku o isplati sredstava na godišnjem nivou, putem fiksnih i varijabilnih tranši na osnovu zahteva, odnosno na osnovu Izveštaja o samoproceni.

Ovih 13.250.000 evra predstavljaju drugu odobrenu tranšu Srbiji do sada. Prethodno, Srbija je krajem 2017. godine podnela prvi Izveštaj o samoproceni realizacije Sektorskog reformskog ugovora za 2016. godinu sa zahtevom za isplatu dve fiksne i jedne varijabilne tranše na osnovu kojeg je Evropska komisija oktobra 2018. godine odobrila isplatu u budžet Republike Srbije iznos od 30.5 miliona evra.

Naredni izveštaj će se finalizovati u aprilu 2020. godine, kada će biti dostavljen Evropskoj komisiji sa zahtevom za isplatu treće tranše. Proces izrade Izveštaja koordinira Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Sektorski reformski ugovor potpisan je 5. decembra 2016. godine i ima ukupnu vrednost od 80 miliona evra, od kojih 70 predstavlja direktnu podršku budžetu. Preostalih 10 miliona evra usmereno je na podršku kroz projekte Vladi Srbije.

 

Procitaj vise

Info sesija o Programu "Evropa za građane i građanke"

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao nacionalna kontakt tačka za Program Evropske unije „Evropa za građane i građanke” u Srbiji, poziva organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, obrazovne i kulturne institucije i druge zainteresovane aktere sa teritorije Moravičkog, Zlatiborskog, Šumadijskog, Kolubarskog i Raškog okruga, da prijave svoje predstavnike za učešće na prezentaciji programa „Evropa za građane i građanke”.

Prezentacija se održava 23. decembra 2019. godine u Čačku, u sali Gradskog veća, ulica Župana Stracimira br. 2, sa početkom u 11:30 časova.

Svrha prezentacije je predstavljanje ciljeva i prioriteta Programa Evropske unije „Evropa za građane i građanke”, upoznavanje sa njegovom strukturom i rokovima za podnošenje predloga projekata i mogućnostima koje on nudi kako za jedinice lokalnih samoupravo tako i za organizacije civilnog društva. Na skupu će takođe biti prezentovane i aktivnosti Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i podrška koju Kancelarija može pružiti civilnom i javnom sektoru.

Prijavljivanje za učešće vrši se isključivo elektronskim putem na adresu: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs, najkasnije do četvrtka 19. decembra 2019. godine u 14:00 časova, sa naznakom „Prijava za prezentaciju - Čačak”.

Opšti ciljevi programa „Evropa za građane i građanke” su doprinos razumevanju Evropske unije, njene istorije i različitosti, kao i promocija evropskog građanstva i unapređenje građanskog i demokratskog učešća na nivou EU. Za više informacija o programu EFC posetite sajt Kancelarije ili se obratite putem telefona (011) 31 30 968.

 

IZVOR: Sajt Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom

Procitaj vise

Konkurs "Gradovi u fokusu"

U okviru programa GRADOVI U FOKUSU, Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije (u daljem tekstu: Ministarstvo), raspisuje konkurs pod nazivom Gradovi u fokusu 2020, koji pruža priliku jedinicama lokalnih samouprava (u daljem tekstu: JLS) da u saradnji sa ustanovama, umetničkim i drugim udruženjima registrovanim za obavljanje delatnosti kulture, pojedincima (umetnicima, saradnicima, odnosno stručnjacima u kulturi) kao i drugim subjektima u kulturi, unaprede svoje kapacitete u kulturi i kulturnu ponudu.

Kompletan tekst konkursa možete pogledati OVDE.

Procitaj vise

Pokrenuta kampanja „Uprava po meri svih nas“

Pravo na jednak i nepristrasan tretman, lepu reč, profesionalnu uslugu, dostojanstvo, učešće u donošenju odluka o raspolaganju javnim novcem, poštovanje propisanih pravila – samo su neki od važnih postulata uprave po meri svih građana, koji će biti predstavljeni tokom promotivne kampanje koju je pokrenula Vlada Republike Srbije uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Kampanja pod sloganom „Uprava po meri svih nas“ obuhvata seriju televizijskih spotova, događaja, bilborda, novinskih oglasa i tekstova u kojima će građani moći da se upoznaju sa procesom reforme javne uprave. Reformom, koja je bazirana na Strategiji za reformu javne uprave i pratećem Akcionom planu, koordinira Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i u njenu implementaciju je uključeno više državnih institucija, koje uz stručnu i finansijsku podršku Evropske unije, stvaraju uslove za savremenu i efikasnu javnu upravu – upravu po meri svih građana. Tokom kampanje će biti predstavljena i posebna internet stranica na kojoj će građani na jednom mestu moći da pronađu sve najvažnije informacije o aktivnostima koje se sprovode, kao i brojna korisna uputstva i objašnjenja za pojedine administrativne postupke i procedure.

Kampanja počinje krajem novembra i trajaće do kraja decembra.

Evropska unija snažno podržava reformu javne uprave u Srbiji. EU je do sada Srbiji donirala ukupno preko 200 miliona evra za poboljšanje javne uprave, od čega je 70 miliona bilo direktna budžetska podrška.

Promotivne spotove kapmanje "Uprava po meri svih nas" možete pogčedati na sajtu Ministarstva DULS

Procitaj vise

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj:112-6426/2019 od 26. juna 2019. godine, oglasilo javni konkurs za nova radna mesta.

Celokupan tekst konkursa, možete pogledati na sajtu Ministarstva

Procitaj vise

Još šest gradova i opština dobilo podršku za otvaranje jedinstvenog upravnog mesta

Ministar državne uprave i lokalne samouprave potpisao je ugovore sa šest gradova i opština, koji su dobili ukupno 45 miliona dinara za otvaranje jedinstvenog upravnog mesta.

Ugovore su potpisali Kuršumlija (8,5 miliona dinara), Stara Pazova (8,5 miliona dinara), Užice (8 miliiona dinara), Gornji Milanovac (7,5 miliona dinara), Vlasotince (6,5 miliona dinara) i Rača (6 miliona dinara).

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

 • Kalkulator kamata
 • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije