search

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u MDULS

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u MDULS.

Kompleten tekst konkursa sa uslovima učešća pročitajte OVDE.

Procitaj vise

Javni poziv za gradove i opštine za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite

Program Swiss PRO objavio je javni poziv za gradove i opštine za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite koji traje do 10. aprila 2020. godine.

Program Swiss PRO objavio je javni poziv za gradove i opštine za sprovođenje i razvoj usluga socijalne zaštite koji traje do 10. aprila 2020. godine.

Javni poziv pod sloganom „Snage udruži, podršku pruži“ ima za cilj uspostavljanje efikasnog i održivog sistema socijalne zaštite na lokalnom nivou, kao i povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite za najmanje 500 korisnika i korisnica iz ranjivih društvenih grupa.

Vlada Švajcarske će kroz ovaj poziv sa ukupno 242.000 evra podržati do 20 projekata lokalnih samouprava, a pravo učešća imaju 96 gradova i opština iz regiona Šumadije i zapadne Srbije i regiona Južne i istočne Srbije.

Lokalne samouprave će biti podržane sa do 12.100 evra po projektu čiji cilj može biti uspostavljanje nove standardizovane usluge socijalne zaštite koja se trenutno ne pruža, proširenje postojećih usluga socijalne zaštite radi uključivanja većeg broja korisnika ili pilotiranje inovativne usluge socijalne zaštite.

Program posebno ohrabruje lokalne samouprave da u predloge projekata uključe uspostavljanje međuopštinske saradnje i međusektorskog pristupa, a dodatno će biti vrednovano i ako predlozi projekata sadrže izrađenu analizu potreba ranjivih grupa na lokalnom nivou, utrošak namenskih transfera u 2019. godini, kao i određen način praćenja  usluga. Takođe, projekti mogu uključivati partnerstvo sa lokalnim Centrom za socijalni rad.

Dodatne informacije o javnom pozivu, kriterijumima za izbor projekata, načinu konkurisanja i dokumentaciji za prijavljivanje dostupne su na internet stranici programa Swiss PRO.

Kako bi zainteresovane JLS saznale sve detalje javnog poziva – uključujući način prijavljivanja, kriterijume za izbor projekata i dozvoljene troškove, program Swiss PRO će organizovati informativne sesije prema sledećem rasporedu:

 • Šabac, utorak, 10. mart, početak u 12 časova (Centar za stručno usavršavanje, Nikole Tesle 1A).
 • Užice, sreda, 11. mart, početak u 12 časova (Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Nemanjina 52).
 • Kraljevo, četvrtak, 12. mart, početak u 12 časova (Gradska uprava, Trg Jovana Sarića 1).
 • Kragujevac, petak, 13. mart, početak u 12 časova (Biznis inovacioni centar, Trg topolivaca 4).
 • Niš, utorak, 17. mart, početak u 12 časova (hol Gradske kuće, 7. jula br. 2).
 • Smederevo, četvrtak, 19. mart, početak u 12 časova (Regionalni centar za obrazovanje zaposlenih u obrazovanju, Goranska bb).
 • Zaječar, petak, 20. mart, početak u 12 časova (Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije – RARIS, Trg oslobođenja bb).

Javni poziv se sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“ koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opštna (SKGO).

 

Procitaj vise

Rezultati javnog poziva za učešće u radnoj grupi za izradu akcionog plana 2020-2022. godine

Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije obaveštava podnosioce prijava i ostalu zainteresovanu javnost o rezultatima Javnog poziva organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020 – 2022. godine.

Kompletnu vest sa listom odabranih organizacija pročitajte na sajtu ministarstva.

Procitaj vise

Nagrada od 10,4 miliona dinara za lokalne samouprave koje su najefikasnije i najtransparentnije

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je konkurs za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku ili gradsku upravu u 2019. godini, a pobednici će podeliti ukupno 10,4 miliona dinara.

Ministarstvo će dodeliti nagrade u četiri različite oblasti, a lokalne samouprave koje budu proglašene najboljim dobiće pravo na nagradu od 2,6 miliona dinara, navodi se u objavljenom javnom pozivu.
 
Oblasti za koje se dodeljuje nagrada su efikasnost i delotvornost, transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave, odgovornost i vladavina prava, ravnopravnost i anti-diskriminacija.
 
Prijave za nagradu dostavljaju se isključivo elektronskim putem, na adresu godisnja.nagrada@mduls.gov.rs. Formular za prijavu nalazi se na sajtu ministarstva.
 
Nakon analize pristiglih prijava i prateće dokumentacije, Komisija za dodelu godišnje nagrade utvrdiće predlog odluke o dodeli godišnje nagrade za svaku od navedenih oblasti i dostaviti ga ministru nadležnom za poslove lokalne samouprave.
 
Odluku o dobitnicima donosi ministar nadležan za poslove lokalne samouprave, Branko Ružić.
Procitaj vise

Javni poziv za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je objavilo Javni poziv za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave. U daljem tekstu, objavljujemo celokupan dokument.

Na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 11/18, 13/19 i 3/20 )

Republika Srbija

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

-Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanja predloga za raspodelu sredstava-

raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave

 

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

 1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave. A to su: infrastrukturni projekti jedinica lokalne samouprave (izgradnja, rekonstrukcija, dogradnja, sanacija i adaptacija komunalne infrastrukture, objekata-zgrada jedinica lokalne samouprave, objekata škola, objekata predškolskih ustanova i drugih nivoa obrazovanja, objekata kulture, sportskih objekata, radovi na gradskim trgovima i parkovima,  radovi na javnoj rasveti i video nadzoru i radovi na objektima pijaca).

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 364.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

– u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;

– u kojoj fazi se nalazi projekat, ukoliko je projekat prekinut razlozi zbog kojih je realizacija započetog projekta prekinuta, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta za fazu za koju nije pokrenut postupak javne nabavke, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;

– doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

 • pravilno popunjen Obrazac za cilj 1;
 • izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju projekta;
 • projekat za izvođenje ili glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi (u originalu ili kopiji skenirano u elektronskom formatu na CD)

Uz projekat za izvođenje dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:

 • skenirane strane na kojima se vidi izjava glavnog projektanta i izjava odgovornih projektanata kojima se potvrđuje da je projekat izrađen u skladu sa lokacijskim uslovima, građevinskom dozvolom, projektom za građevinsku dozvolu, propisima i pravilima struke;
 • Uz glavni projekat po kojem je izdat akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi dostavlja se CD sa sledećom dokumentacijom:
 • skenirane strane na kojima se vidi potvrda o izvršenoj tehničkoj kontroli i pečat organa nadležnog za izdavanje akta na osnovu kojeg započinje izvođenje radova;
 • akt nadležnog organa na osnovu kojeg se izvode radovi na projektu za koji je podneta prijava;

Sva navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili kopiji skenirano u elektronskom formatu na CD, složena po redosledu:

 • projektna dokumentacija, dozvole, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa koji se odnose na projekat;
 • izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju projekta;
 • izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.

Uz potrebnu dokumentaciju može se dostaviti i druga dokumentacija koja doprinosi ili prikazuje efekat podnetog zahteva na poboljšanje poslovnog okruženja (Sertifikat o povoljnom poslovnom okruženju – BFC/Business Friendly Certification, povećanje zapošljavanja i dr.).

Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo na realizaciju jednog određenog projekta od posebnog značaja za lokalnu samoupravu.

 

2. Pružanje finansijske, tehničke i druge pomoći u cilju bržeg i kvalitetnijeg uvođenja e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 52.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

 • stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
 • doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva modernizacije lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavljanje poslova;
 • uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

 • pravilno popunjen Obrazac za cilj 2;
 • elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume sa predračunom/specifikacijom opreme za koju se planira nabavka.
 • izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju projekta

 

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji, kao i adekvatan prilaz ustanovama javnih službi licima sa posebnim potrebama.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 46.800.000,00 dinara.

Kriterijumi  za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

 • namena, način, merila i kriterijumi za izbor projekata iz oblasti kulture, sporta, turizma i umetnosti koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji jedinica lokalne samouprave;
 • u kojoj meri postoji potreba da se pruži pomoć jedinici lokalne samouprave za finansiranje različitih oblika pomoći u cilju unapređenja pristupačnosti usluga lokalne samouprave licima sa posebnim potrebama;
 • ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

 • pravilno popunjen Obrazac za cilj 3;
 • Plan i program finansiranja konkretnog kulturnog, sportskog, turističkog ili drugog događaja koji je od posebnog značaja za građane na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja podnosi zahtev;
 • finansijska, pravna, tehnička i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranje konkretnih oblika pomoći i dokumentacija neophodna za njihovu realizaciju;
 • izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju projekta

 

4. Pružanje finansijske pomoći jedinicama lokalne samouprave za realizaciju projekata koji doprinose preventivnom delovanju na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 46.800.000,00 dinara.

Kriterijumi  za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:

                         – Detaljan opis finansiranja preventivnih mera na smanjenju rizika od klimatskih promena kao i elementarnih i drugih nepogoda, odnosno elaborat sa opisom;

                       – ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:

 • pravilno popunjen Obrazac za cilj 4;
 • Plan finansiranja preventivnih mera na smanjenju rizika od klimatskih promena kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana;
 • Informacija o učestalosti rizika od elementarnih i drugih nepogoda i šteta nastalih delovanjem istih u prethodne tri godine;
 • izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko su sredstva planirana za realizaciju projekta

Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti po jednom zahtevu, u okviru cilja 1, 2, 3 i 4, ne može biti veći od 10% ukupno opredeljenih sredstava za cilj u okviru koga je podnet zahtev.

Posebno će biti vrednovani projekti koji su od značaja za više jedinica lokalne samouprave, odnosno koji su rezultat uspostavljene međuopštinske saradnje u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14-dr.zakon, 101/16-dr.zakon i 47/2018).

 

Postupak odabira prijava i način prenosa sredstava

Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava utvrđuje Predlog odluke o raspodeli sredstava i dostavlja ga ministru nadležnom za poslove lokalne samouprave.

Odluku donosi ministar nadležan za poslove lokalne samouprave.

Odluka sadrži: naziv jedinice lokalne samouprave kojoj su sredstva dodeljena, za ostvarivanje kojih ciljeva su sredstva dodeljena i u kom iznosu.

Odluka se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na internet stranici Ministarstva.

Ministarstvo će zaključiti ugovore o korišćenju sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave sa izabranim jedinicama lokalne samouprave i izvršiti prenos odobrenog iznosa.

Zaključen ugovor između Ministarstva i jedinice lokalne samouprave, pored ostalih odredaba, sadržaće i odredbu o obavezi korisnika da ukoliko odobrena sredstva ne koristi namenski, ista vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 31. decembra 2020. godine.

 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava

Ministarstvo će objaviti javni poziv u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na internet stranici Ministarstva: www.mduls.gov.rs.

Rok za podnošenje zahteva za raspodelu sredstava je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije” (7/20 od 29.1.2020).

Zahtev za raspodelu sredstava dostavlja se isključivo elektronskim putem na mejl adresu: fond.lokal@mduls.gov.rs na Obrascu – Obrazac br. 1-za cilj 1; Obrazac br. 2- za cilj 2, Obrazac br. 3 – za cilj 3 i Obrazac br. 4 – za cilj 4, koji se preuzimaju na internet strani Ministarstva: www.mduls.gov.rs.

Uz zahtev se, WeTransfer-om ili na drugi pogodan način, dostavlja i sva neophodna dokumentacija navedena u javnom pozivu.

Tačno popunjen zahtev za raspodelu sredstava sa dokumentacijom, Podnosilac prijave dostavlja na sledeću mejl adresu: fond.lokal@mduls.gov.rs

Izuzetno, ukoliko je jedinica lokalne samouprave onemogućena da zahtev i dokumentaciju pošalje u elektronskom obliku, može je dostaviti i putem redovne pošte, na adresu:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava

11000 Beograd, Birčaninova 6

 Ukoliko se dokumentacija dostavlja putem redovne pošte, dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Komisija će razmatrati samo zahteve koji su blagovremeno podneti. Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi za raspodelu se neće razmatrati.

Komisija može vršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije, ali samo od jedinica lokalne samouprave koje su ispunile uslove iz javnog poziva.

Jedinici lokalne samouprave (opštini, gradu i gradu Beogradu) mogu se odobriti sredstva po najviše dva zahteva, po jednom javnom pozivu.

Informacije neophodne za učešće na javnom pozivu mogu se dobiti na telefon Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Sektor za sistem lokalne samouprave broj: 011/3060-101; 011/3060-107 i 011/3060-119.

Preuzmite:

 

Procitaj vise

Partnerstvo za otvorenu upravu: Javni poziv za učešće

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije upućuju Javni poziv organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020 – 2022. godine.

Osnovni zadaci Posebne međuministarske radne grupe su, između ostalog, izrada Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period od 2018-2020. godine, sprovođenje postupka konsultacija sa civilnim društvom, praćenje sprovođenja aktivnosti definisanih prethodnim i tekućim akcionim planom i poštovanje predviđenih rokova, predlaganje izmena i dopuna Akcionog plana, izrada privremenih i konačnih izveštaja o sprovođenju aktivnosti iz prethodnog i tekućeg akcionog plana.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju udruženja i druge organizacije civilnog društva osnovane i registrovane saglasno pozitivnim propisima Republike Srbije koje deluju u nekoj od oblasti utvrđenih ovim javnim pozivom.

Preuzmite:

Procitaj vise

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Upravnom inspektoratu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj:112-11948/2019 od 27. novembra 2019. godine  oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

 

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Beograd, Birčaninova broj 6.

II Radno mesto koje se popunjava:

 1.  upravni inspektorzvanje samostalni savetnik, radni odnos na neodređeno vreme, sistematizovano pod rednim brojem 138. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Upravni inspektorat, Odeljenje upravne inspekcije Beograd, 2 izvršioca;

mesto rada: Beograd

 1. upravni inspektor – zvanje samostalni savetnik, radni odnos na neodređeno vreme, sistematizovano pod rednim brojem 141. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Upravni inspektorat, Odsek upravne inspekcije Smederevo, 1 izvršilac;

mesto rada: Valjevo

 1. upravni inspektor – zvanje samostalni savetnik, radni odnos na neodređeno vreme, sistematizovano pod rednim brojem 144. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Upravni inspektorat, Odsek upravne inspekcije Niš, 1 izvršilac;

mesto rada: Kraljevo

 1. upravni inspektor – zvanje samostalni savetnik, radni odnos na neodređeno vreme, sistematizovano pod rednim brojem 144. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Upravni inspektorat, Odsek upravne inspekcije Niš, 1 izvršilac;

mesto rada: Vranje

 1. upravni inspektor – zvanje samostalni savetnik, radni odnos na neodređeno vreme, sistematizovano pod rednim brojem 146. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Upravni inspektorat, Grupa upravne inspekcije Novi Sad, 1 izvršilac.

mesto rada: Zrenjanin

Opis posla za sva radna mesta: Učestvuje u izradi predloga kontrolnih lista, plana inspekcijskog nadzora i godišnjeg izveštaja o radu; prati primenu propisa i stanje iz delokruga rada upravne inspekcije i izrađuje analize i izveštaje; pruža stručnu i savetodavnu pomoć nadziranom subjektu u složenijim stvarima; sprovodi inspekcijski nadzor i preventivno delovanje; postupa po predstavkama; podnosi prijave nadležnim organima u skladu sa propisima; vodi evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi za sva radna mesta: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci na upravnim poslovima, položen državni stručni ispit, položen ispit za inspektora, kao i potrebne kompetencije za obavljanje poslova radnog mesta.

III Kompetencije koje se proveravaju u izbornom postupku:

Saglasno članu 9. Zakona o državnim službenicima, pri zapošljavanju u državni organ kandidatima su pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i izbor kandidata vrši se na osnovu provere kompetencija.

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

Kandidatima koji učestvuju u izbornom postupku prvo se proveravaju opšte funkcionalne kompetencije.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija za  izvršilačko radno mesto:

 1. Organizacija i rad državnih organa RS – proveravaće se putem testa pismeno
 2. Digitalna pismenost – proveravaće se rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru
 3. Poslovna komunikacija – proveravaće se pismenom simulacijom

Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije Digitalna pismenost (posedovanju znanja i veština u osnovama korišćenja računara, osnovama korišćenja interneta, obradi teksta i tabela, tabelarne kalkulacije), ako kandidat poseduje važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o posedovanju ove kompetencije i želi da na osnovu njega bude oslobođen testiranja kompetencije Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavi i traženi dokaz u originalu ili overenoj fotokopiji.

Komisija može odlučiti da se kandidatu izvrši provera navedene kompetencije, ako uvidom u dostavljeni dokaz ne može potpuno da oceni posedovanje ove kompetencije na nivou koji je neophodan za obavljanje poslova na radnom mestu.

Informacije o materijalu za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, www.suk.gov.rs.

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija:

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija i to:

 1. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada inspekcijskih poslova (postupak inspekcijskog nadzora i osnove metodologije analize rizika) proveravaće se usmeno putem simulacije.
 2. Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada upravno-pravnih poslova (pravila izvršenja rešenja donetog u upravnom postupku) – proveravaće se usmeno putem simulacije.
 3. Propisi iz nadležnosti i organizacije organa (Zakon o upravnoj inspekciji) – proveravaće se usmeno putem simulacije.

Informacije o materijalu za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs.

Provera ponašajnih kompetencija za izvršilačko radno mesto:

Ponašajne kompetencije (Upravljanje informacijama; Upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata; Orijentacija ka učenju i promenama; Izgradnja profesionalnih odnosa; Savesnost, posvećenost i integritet; Upravljanje ljudskim resursima; Strateško upravljanje) – proveravaće se putem psihometrijskih testova, uzorka ponašanja i intervjua baziranom na kompetencijama.

Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata:

Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa –  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

IV Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave: Prijave na konkurs šalju se poštom na adresu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Birčaninova 6, 11000 Beograd ili se podnose neposredno na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Birčaninova 6, 11000 Beograd sa naznakom „Za javni konkurs” ili elektronskim putem na adresu: vesna.bogicevic@mduls.gov.rs.

Napomena: Ako se prijava podnosi elektronskim putem, na mestu koje je predviđeno za potpis unosi se ime i prezime kandidata, a kandidat prijavu potpisuje pre početka prve faze izbornog postupka.

V Lica zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Vesna Bogićević, telefon: 011 311 3459 od 9,00 do 12,00 časova.

VI Opšti uslovi za zaposlenje: Državljanstvo Republike Srbije; da je kandidat punoletan; da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII  Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje.

VIII Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima www.suk.gov.rs i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave www.mduls.gov.rs ili u štampanoj verziji na pisarnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova broj 6, Beograd.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosilac prijave se obaveštava o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

IX Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu), original ili overena fotokopija dokaza o položenom ispitu za inspektora, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).
Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: 
Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to nephodno za odlučivanje u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicima sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu/uverenje o položenom ispitu za inspektora.

Potrebno je da kandidat u delu  Izjava* u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

 X Rok za podnošenje dokaza: 

Kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa Konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od  (5) pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.
Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka.

Dokazi se dostavljaju na navedenu adresu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Birčaninova 6, Beograd.

XI Vrsta radnog odnosa:  Radni odnos zasniva se na neodređeno vreme.

XII Datum i mesto provere kompetencija kandidata u izbornom postupku: 
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 5. februara 2020. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni pisanim putem na adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Provera opštih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija  obaviće se u Službi za upravljanje kadrovima, Palata Srbija Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina broj 2. (istočno krilo).

Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa Konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – Upravni inspektorat, Dečanska 8, 5. sprat.

Kandidati koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na brojeve telefona ili adrese koje su naveli u obrascima prijave.

Napomene: Kao državni službenik na izvršilačko radno mesto, može da se zaposli i lice koje nema položen državni stručni ispit, ali je dužno da ga položi u propisanom roku. Položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa. Probni rad je obavezan za sve koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu. Probni rad za radni odnos na neodređeno vreme traje šest meseci. Državni službenik na probnom radu, koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme i državni službenik koji je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, a koji nema položen državni stručni ispit, polaže državni stručni ispit u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Lice na probnom radu koje je radni odnos zasnovalo na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme i lice koje je zasnovalo radni odnos na radnom mestu inspektora na neodređeno vreme, a nema položen ispit za inspektora, polaže ispit za inspektora u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao direktor – glavni upravni inspektor Upravnog inspektorata.

Ovaj konkurs je objavljen na internet prezentaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave , na oglasnoj tabli, na portalu e-uprave, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Preuzmite:

Materijali za pripremu

Procitaj vise

Godišnji program rada upravne inspekcije za 2020. godinu

Upravna inspekcija sprovodi inspekcijski nadzor u skladu sa godišnjim programom rada. Godišnji program rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata za 2020. godinu predložio je glavni upravni inspektor, a usvojila ga Vlada 24. oktobra 2019. godine.

Upravni inspektorat će preko upravnih inspektora u 2020. godini nadzirati:

 • primenu propisa kojima se uređuje Jedinstveni birački spisak, u okviru kojeg će se naročito nadzirati ažuriranje delova jedinstvenog biračkog spiska za područja jedinica lokalne samouprave od strane opštinskih odnosno gradskih uprava koji taj posao obavljaju kao povereni posao državne uprave;
 • primenu propisa o udruženjima;
 • primenu propisa kojima se uređuje kancelarijsko poslovanje;
 • primenu propisa kojima se uređuje inspekcijski nadzor, u okviru kojeg će se naročito nadzirati postupak inspekcijskog nadzora i ispunjenost uslova za rad od strane službenih lica ovlašćenih za vršenje inspekcijskog nadzora;
 • primenu propisa kojima se uređuje namena, sadržina, izgled i upotreba pečata;
 • primenu propisa kojima se uređuje izgled i upotreba grba i zastave Republike Srbije;
 • primenu propisa kojima se uređuje službena upotreba jezika i pisama.

Vanredni inspekcijski nadzori u toku 2020. godine sprovodiće se u slučajevima kada na potrebu takvog nadzora ukazuju promenjene okolnosti u odnosu na Godišnji program rada ili po osnovu inicijativa ili predloga organa, odnosno po predstavkama građana i pravnih lica.

U cilju realizacije Godišnjeg programa rada upravne inspekcije – Upravnog inspektorata i praćenja pokazatelja učinka, upravni inspektori sprovodiće redovne, vanredne i kontrolne inspekcijske nadzore i pratiti nivo izvršenja predloženih odnosno naloženih mera.

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

 • Kalkulator kamata
 • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije