search

Nove elektronske usluge u oblasti stručnih ispita

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovodi aktivnosti koje imaju za cilj uspostavljanje aplikativnog softvera sa modulima za podršku upravnom odlučivanju, organizovanje i sprovođenje stručnih ispita i vođenje evidencije o položenim ispitima.

Ovo softversko rešenje omogućiće u celini implementiranje elektronskog upravnog postupanja i elektronske komunikacije (usluge elektronske uprave) u radu sa korisnicima koji podnose zahteve za polaganje državnog stručnog ispita i posebnog stručnog ispita za matičara.

Za nesmetan rad u softverskom rešenju, neophodno je da budući korisnici sistema blagovremeno obezbede potrebne preduslove, i to:

  • odrede ovlašćeno službeno lice za podnošenje zahteva za polaganje državnog stručnog ispita, odnosno posebnog stručnog ispita za matičara i preduzimanje drugih radnji u sistemu;
  • obezbede kvalifikovani elektronski sertifikat za pristup ovlašćenog službenog lica sistemu;
  • dostave eksport digitalnog elektronskog sertifikata u CER formatu;
  • podnesu zahtev za evidentiranje korisnika sistema (organa i ovlašćenog službenog lica organa).

Zahtev za evidentiranje korisnika, sa popunjenim obrascem i eksportom kvalifikovanog elektronskog sertifikata u CER formatu dostavlja se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, najkasnije do 29. novembra 2019. godine, putem elektronske pošte na adresu: maja.rakic@mduls.gov.rs , a zatim i putem pošte, potpisane od strane rukovodioca organa.

Obrazac – DRŽAVNI STRUČNI ISPIT

Obrazac – POSEBAN STRUČNI ISPIT ZA MATIČARA

Procitaj vise

Obrasci programa i izveštaja o korišćenju sredstava fonda

Ministar zaštite životne sredine je na osnovu člana 100. stav 5. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon, 43/11 – US, 14/16, 76/18, i 95/18 – dr. zakon), doneo Pravilnik o obrascu programa korišćenja sredstava budžetskog fonda i izveštaja o korišćenju sredstava budžetskog fonda, načinu i rokovima njihovog dostavljanja.

Program korišćenja sredstava budžetskog fonda, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave dat je na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave dat je na Obrascu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Program korišćenja sredstava budžetskog fonda dostavlja se u elektronskom obliku u Informacioni sistem ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Izveštaj o korišćenju sredstava budžetskog fonda dostavlja se u elektronskom obliku u Informacioni sistem ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, odnosno na zahtev ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine

Ovaj pravilnik objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ broj 80, od 8.11.2019. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Procitaj vise

Informacija o radu na izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

Nakon izvršenog usaglašavanja sa nadležnim organima, organizacijama i zainteresovanom javnošću, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je izdalo saopštenje o do sada preduzetim aktivnostima kao i predviđenim izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Ministarstvo je, uvažavajući najviše međunarodne standandarde saradnje državnih organa sa civilnim sektorom, u cilju sprovođenja transparentnog postupka donošenja ovog zakona:

- sprovelo javne onlajn konsultacije (05.02.-15.02.2018. godine) – nacrt objavljen na sajtu Ministarstva sa pozivom za elektronskim podnošenjem komentara, predloga i sugestija;

- održalo više posebnih sastanaka sa nadležnim organima, predstavnicima civilnog društva, kao i sa Poverenikom i predstavnicima njegove službe (na inicijativu Ministarstva);

- sprovelo javnu raspravu sa produženim vremenom trajanja (22.03.-19.04.2018. godine) – tekst Nacrta zakona bio je objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu eUprava, i sva zainteresovana lica bila su u mogućnosti da komentare i mišljenja dostave elektronskim putem i poštom na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u Beogradu;

- organizovalo Okrugli sto, dana 27.03.2018. godine u Beogradu, na kojem su, pored predstavnika Delegacije EU, međunarodnih organizacija, predstavnika Poverenika za informacije od javnog značaja, državnih organa, učešće uzeli predstavnici preko 30 organizacija civilnog društva, narodni poslanici, predstavnici JLS, predstavnici pravosudnih organa i dr. i na kojem je vođena izuzetno živa i kvalitetna diskusija o rešenjima koje ovaj zakon treba da sadrži. Na okruglom stolu je bilo prisutno preko 120 učesnika.

Nakon održane javne rasprave, usled velikog broja dobijenih komentara za koja je analiza pokazala da se mogu grupisati oko određenog broja članova, Ministarstvo se odlučilo za organizaciju novog kruga sastanaka sa nosiocima aktivnosti, kako bi se zajednički došlo do najboljih rešenja, i nakon toga poslalo Nacrt zakona na mišljenja nadležnim organima.

S obzirom na značaj oblasti koju uređuje, tekst Nacrta zakona je poslat širokom krugu državnih organa, nezavisnih tela i institucija (ukupno 26), a istovremeno je upućen preko Ministarstva za evropske integracije i Evropskoj Komisiji.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dobilo je sva mišljenja nadležnih organa i institucija, uključujući i mišljenje Evropske komisije, koje je izradila SIGMA, početkom 2019. godine.

Istovremeno, kako je dotadašnjem Povereniku isticao mandat Ministarstvo je smatralo opravdanim da ostavi prostora da se novi Poverenik izjasni u vezi sa Nacrtom zakona. Predlozi dodatnih izmena Zakona koje je novi poverenik, u toku septembra meseca, dostavio Ministarstvu biće predmet daljeg razmatranja, pre nego što konačni tekst Nacrt zakona bude poslat Vladi na razmatranje i odlučivanje.

Tekst Nacrta zakona rezultat je dugog procesa usaglašavanja, razmatranja i preciziranja zakonskih odredbi kako od strane ovog ministarstva, drugih ministarstava i organa državne uprave, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, tako i celog civilnog sektora. Pregled odredaba koje se menjaju možete preuzeti OVDE.

Broj učesnika u postupku pripreme izmenama i dopuna ovog propisa, kao i broj dobijenih komentara potvrđuje veliku zainteresovanost javnosti za ovaj propis, a sve preduzete aktivnosti od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave jasno pokazuju koliki značaj je Ministarstvo dalo uključivanju javnosti u postupak izrade propisa, uključujući razgovore i o najosetljivijim temama.

Procitaj vise

Okrugli sto o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi u Novom Sadu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o referendumu i narodnoj inicijativi organizje okrugli sto 4. novembra 2019. godine u Velikoj sali Skupštine grada Novog Sada, ulica Žarka Zrenjanina broj 2, sa početkom u 12 časova, na kojem predstavnici gradova i opština i ostali zainteresovani imaju priliku da iznesu svoje komentare i predloge.

Potrebno je da vaše eventualno učešće potvrdite najkasnije do petka , 1. novembra 2019. godine na mejl adresu lokalna.samouprava@mduls.gov.rs ili na kontakt telefon: 011/3060-101.

Javna rasprava traje od 25. oktobra do 22. novembra 2019. godine, a Ministarstvo će u okviru nje organizovati i okrugle stolove u Nišu i Beogradu, 12. novembra i 18. novembra 2019. godine. O tačnom vremenu i mestu održavanja okruglih stolova, javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Procitaj vise

Jedinstveni popis poslova na lokalnom nivou vlasti

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izradilo je  Jedinstveni popis poslova na lokalnom nivou vlasti  koji sadrži izvorne i poverene poslove u određenim oblastima, i služi idenfitikaciji nadležnosti lokalne uprave, efikasnijoj primeni propisa,  a u konačnom, kao analitički i planski alat i funkcionalnijoj raspodeli poslova između različitih nivoa vlasti.

Pored navedenog jedinstveni popis poslova sadrži, tačan zakonski opis posla, pravni osnov (potpun naziv zakona i broj člana zakona kojim je posao utvrđen), kao i nadležni organ koji taj posao obavlja.

Jedinstveni popis poslova obuhvata sledeće oblasti: finansije, građevinarstvo i infrastruktura, prostorno planiranje, javno informisanje, javni prevoz, komunalna delatnost, kultura, nauka i tehnološki razvoj, odbrana, vanredne situacije, tajnost podataka, obrazovanje, omladina, opšta uprava, poljoprivreda, privreda i regionalni razvoj, radni odnosi, zapošljavanje, boračka pitanja, rudarstvo i geološka istraživanja, saobraćaj, lokalna samouprava, lični status građana, lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava, socijalna zaštita, sport, stanovanje, trgovina, turizam i ugostiteljstvo, telekomunikacije, veterina, zdravstvo, zaštita životne sredine, energetika, inspekcijski nadzor upravne inspekcije.

Jedinstveni popis poslova ažuriran je zaključno sa septembrom 2019. godine, a u budućem periodu biće ažuriran u skladu sa promenama propisa kojima su utvrđeni poslovi jednica lokalne samouprave.

Jedinstveni popis poslova izrađen je na osnovu podataka dobijenih od jedinica lokalne samouprave i organa državne uprave, uz podršku Vlade Švajcarske konfederacijeu okviru projekta „Podrška sporovođenju akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016 – 2019“.

Procitaj vise

Rok za utvrđivanje predloga zakona o budžetu lokalne vlasti

Vlada Republike Srbije dužna je da, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019), do 1. novembra ...

usvoji predlog zakona o budžetu Republike Srbije i dostavi ga Narodnoj skupštini, zajedno sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje i finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Procitaj vise

Novi predlog sektorskog kontinuiranog programa stručnog usavršavanja zaposlenim u jedinicama lokalne samouprave

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave na poslednjoj sednici razmatrao je i utvrdio Predlog sektorskog kontinuiranog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama loklane samouprave za 2020. godinu.

Ovaj program, koji je Savet pripremio u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, obuhvata 17 oblasti stručnog usavršavanja i 90 tematskih celina.

Predlog sektorskog kontinuiranog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama loklane samouprave za 2020. godinu upućen je Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i biće obuhvaćen Opštim programom obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020. godinu, koji donosi Vlada.

Procitaj vise

Rok za utvrđivanje predloga odluke o budžetu lokalne vlasti

Nadležni izvršni organ lokalne vlasti dužan je da, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019), do 1. novembra dostavi predlog odluke o budžetu skupštini lokalne vlasti.

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije