search

Izveštaj o izradi programa razvoja elektronske uprave za period od 2019. do 2022. godine

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je izveštaj o izradi Programa razvoja e-uprave za period od 2019. do 2022. godine koji je započet od oktobra meseca 2018. godine.

Nakon prihvatanja Operativnog plana i Metodologije izrade Programa od strane Koordinacionog saveta za elektronsku upravu. Program predviđa veliki broj mera i aktivnosti usmerenih na podizanje kapaciteta javne uprave u funkciji pružanja elektronskih usluga građanima i privredi, poboljšavanje korisničkog iskustva elektronskih usluga i omogućavanje pravne sigurnosti korisnicima.

Opšti cilj Programa je razvoj efikasne i korisnički orijentisane uprave u digitalnom okruženju, a posebni ciljevi se odnose na:

- Razvoj infrastrukture u elektronskoj upravi i obezbeđivanje interoperabilnosti;

- Unapređenje pravne sigurnosti u korišćenju elektronske uprave;

- Povećanje dostupnosti elektronske uprave građanima i privredi kroz unapređenje korisničkih servisa;

- Otvoreni podaci u elektronskoj upravi.

Procitaj vise

Objavljen Prosvetni glasnik br.4

Kompletan set propisa iz ovog broja Prosvetnog Glasnika sa tesktovima u celini, možete nači na posebnoj stranici našeg WEB Portala PROPISI

Procitaj vise

Izveštaj o izvršenju budžeta

Direktni korisnici budžetskih sredstava budžeta Republike Srbije koji nemaju indirektne korisnike sastavljaju Izveštaj o izvršenju budžeta i podnose ga Upravi za trezor do 20. aprila 2019. godine.

Procitaj vise

Novi e-pristup registru matičnih knjiga

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić  je najavila da će pristup registru matičnih knjiga od 01.01,2020. godine imaće i naša diplomatska-konzularna predstavništva.

U razgovoru koji je u Štutgartu vodila sa generalnim konzulima SR Nemačke u organizaciji Ministarstva spolјnih poslova, jedna od tema je bila i primena Zakona o matičnim knjigama.

Sastanku su prisustvovali i državni sekretar Ministarstva spolјnih poslova Velјko Odalović i pomoćnik ministra spolјnih poslova za konzularna pitanja Aca Jovanović.

Dražićeva je istakla da će od 1.1.2020. i diplomatsko-konzularna predstavništva imati pristup Registru matičnih knjiga i da će izdavati izvode iz matičnih knjiga našim građanima.

To će, kako je rekla, dovesti do bržih i kvalitetnijih usluga za naše građane van Srbije.

„Na osnovu personalizovanih sertifikata moći ćete da odštampate izvode iz matičnih knjiga ili da završite određeni postupak za našeg građanina jednim klikom, a ne da čekate mesecima da se takvi podaci dostave iz Srbije“, rekla je Marina Dražić generalnim konzulima.

Napomenula je da je naredni korak i izrada Centralng registra stanovništva koji će objediniti 13 baza iz šest organa što će još učiniti  lakšim rad svih službenika bilo u Srbiji, bilo van Srbije.

„Cilј svega što radimo je da postanemo efikasniji servis za naše građane i da obezbedimo kvalitetnije usluge, ali sve aktivnosti u okviru reforme javne uprave zapravo će olakšati i rad nas službenika“, istakla je Marina Dražić.

Procitaj vise

Dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja

Prema budžetskom kalendaru, direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije do 31. marta pripremaju godišnji izveštaj i podnose ga Upravi za trezor, a direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta Republike Srbije kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji podnose Upravi za trezor.

Visoki savet sudstva, odnosno Državno veće tužilaca kontrolišu, sravnjuju podatke iz godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta pravosudnih organa koji se iskazuju zbirno u okviru njihovih razdela i sastavljaju konsolidovane godišnje izveštaje o izvršenju budžeta, koje podnose Upravi za trezor, takođe do 31. marta.

Do 31. marta direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju godišnji izveštaj koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu i podnose ga lokalnom organu uprave nadležnom za finansije, a direktni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta lokalne vlasti kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji sadrži godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu, koji podnose lokalnom organu uprave nadležnom za finansije.

Navedeni rokovi predstavljaju krajnje rokove u kalendaru za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja i drugih akata. S obzirom da je 31. mart nedelja, navedene obaveze za 2018. godinu korisnici će izvršiti najkasnije 1. aprila 2019. godine.

Procitaj vise

Nova eUsluga na Portalu eUprave

Državni stručni ispit i ispit za matičara nove eUsluge MDULS u okviru Kontakt centra za javnu upravu

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu uspostavilo je nove eUsluge na Portalu eUprava u okviru aplikacije CRM (Customer Relationship Management), namenjene svim kandidatima za polaganje državnog stručnog ispita i posebnog stručnog ispita za matičara.

Kontakt forma obezbeđuje jednostavan, pristupačan i efikasan način da se državni službenici i zaposleni u jedinicama lokalne samouprave, ali i zaposleni kod drugih imalaca javnih ovlašćenja, postavlјanjem pitanja i dobijanjem relevantnih odgovora informišu o načinu i uslovima za polaganje ovih ispita.

Kontakt forma dostupna je na linku: https://www.ite.gov.rs/tekst/1836/kontakt-centar-za-javnu-upravu-g2g.php.

Takođe, sa ovog linka kandidatima je omogućeno i pristupanje web stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na kojoj su budućim kandidatima za polaganje državnog stručnog ispita i posebnog stručnog ispita za matičara dostupne opšte informacije o ispitima i nova izdanja priručnika za pripremu polaganja ovih ispita.

 

Procitaj vise

15. mart - rok za dostavljanje predloga prioritetnih oblasti za finansiranje u Budžetu Republike za 2020. i naredne dve budžetske godine (15. mart 2019. godine)

Shodno Zakonu o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018) direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije na osnovu instrukcije koju je dalo Ministarstvo finansija, dostavljaju ovom Ministarstvu predloge za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja za budžetsku i naredne dve fiskalne godine, kao i godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu do 15. marta tekuće godine.

Procitaj vise

Konsolidovani godišnji izveštaj

Rok za podnošenje Konsolidovanog godišnjeg izveštaje je 31. mart 2019. godine.

Direktni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike sredstava budžeta Republike Srbije kontrolišu, sravnjuju podatke iz njihovih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta i sastavljaju konsolidovani godišnji izveštaj o izvršenju budžeta koji podnose Upravi za trezor.

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije