search

Konkurs- Ekonomsko osnaživanje žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica

Predmet javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava Ministarstva u 2020. godini za podršku projektima udruženja u oblasti ekonomskog osnaživanja žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica. Projekte sprovode udruženja kao dobrovoljne, nevladine i nedobitne organizacije u oblastima od javnog interesa.

Opredeljena sredstava

Sredstva za ovaj konkurs, u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara, obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 84/19). Maksimalni iznos koji se može potraživati po jednom predloženom projektu je 500.000,00 RSD.

Očekivani datum početka i realizacije izabranih projekata je od 2. jula do 2. decembra 2020. godine.

Obaveznu konkursnu dokumentaciju sa kompletnim obrascima možete preuzeti sa sajta Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom

Procitaj vise

Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog Fonda za nacionalne manjine u 2020. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti obrazovanja u 2020. godini

Specifičan cilj konkursa je unapređenje obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara, s tim da minimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu/projektu ne može biti manja od 150.000,00 dinara, a maksimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu/projektu ne može biti viša od 1.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija (u daljem tekstu: učesnik konkursa).

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim programom/projektom.

Konkurs je otvoren u periodu od 18. februara do 18. marta 2020. godine.

Detalji konkursa dostupni su ОВДЕ .

Procitaj vise

Izabrane OCD u radnu grupu za izradu novog akcionog plana

Na osnovu Javnog poziva organizacijama civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Posebnoj radnoj grupi za izradu Predloga strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period nakon 2021. godine, Komisija sastavljena od predstavnika Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom donela je Odluku o predlogu organizacija civilnog društva za članstvo u Posebnoj međuministarskoj radnoj grupi za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2020 – 2022. godine.

Navedenom odlukom predloženo je na imenovanje ministru državne uprave i lokalne samouprave 9 organizacija civilnog društva koje su podnele prijave na Javni poziv i ispunile postavljene formalne uslove i kriterijume.

Pozivaju se izabrane organizacije da svoje kandidate za članove i zamenike članova dostave u narednih 5 dana elektronskim putem na adresu dragana.brajovic@mduls.gov.rs .

Odluku Komisije možete preuzeti u nastavku.

Procitaj vise

Konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog Fonda za nacionalne manjine u 2020. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, na osnovu člana 119. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 20/14 – US, 55/14 i 47/18), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 84/19), člana 3. Uredbe o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine („Službeni glasnik RS”, broj 22/16) i Odluke ministra državne uprave i lokalne samouprave o raspisivanju konkursa za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za programe i projekte iz oblasti obrazovanja u 2020. godini broj: 401-00-00031/2020-27 od 11. februara 2020. godine, raspisuje

KONKURS

ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE U 2020. GODINI

 

Konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti obrazovanja.

Specifičan cilj konkursa je unapređenje obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

Ukupna sredstva koja će biti dodeljena po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.

Sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu,  Razdeo 20 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Glava 20.1 – Budžetski fond za nacionalne manjine, Program 1001 – Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, Programska aktivnost 0002 – Prava nacionalnih manjina na samoupravu, Funkcija 160 – Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu, i to na ekonomskoj klasifikaciji 424 – specijalizovane usluge iznos od 6.000.000,00 dinara i na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama iznos od 24.000.000,00 dinara.

Minimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu/projektu ne može biti manja od 150.000,00 dinara, a maksimalna vrednost odobrenih sredstava po pojedinačnom programu/projektu ne može biti viša od 1.000.000,00 dinara.

Pravo učešća

Pravo učešća na Konkursu imaju: ustanove, udruženja, fondacije, privredna društva i druge organizacije čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, organizacije civilnog društva upisane u odgovarajući registar, a čiji se ciljevi prema statutarnim odredbama, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina, koje imaju sedište na teritoriji Republike Srbije i zadužbine, fondacije i konferencije univerziteta odnosno akademija strukovnih studija (u daljem tekstu: učesnik konkursa).

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim programom/projektom.

Kriterijumi za ocenu programa i projekata

Izbor programa i projekata koji će se finansirati sredstvima iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine vrši se primenom sledećih kriterijuma:

 1. koliko opisani program i projekat odgovara ostvarivanju ciljeva programa i projekata postavljenih u konkursnom postupku;
 2. dužina trajanja;
 3. mogućnost daljeg razvijanja i održivost programa i projekta;
 4. mera do koje se doseže do ciljnih grupa kojoj su program i projekat namenjeni;
 5. mera u kojoj kapacitet organizacije odgovara ostvarivanju ciljeva, i
 6. opravdanost budžeta programa i projekata.

Dopunski kriterijumi

 1. podrška nacionalnim savetima u izradi programa nastave i učenja za predmete od značaja za nacionalne manjine (maternji jezik, maternji jezik sa elementima nacionalne kulture, dodatak predmetima od značaja za nacionalne manjine) u osnovnom i srednjem obrazovanju;
 2. prevod javnih isprava, e-dnevnika, programa nastave i učenja, edukativnih i informativnih materijala kao i drugih dokumenata koje propisuje ministarstvo nadležno za obrazovanje;
 3. realizacija programa stručnog usavršavanja vaspitača i nastavnika na jezicima nacionalnih manjina ili vezano za nacionalne manjine u Republici Srbiji ili u zemlji matici;
 4. programi i projekti edukacije koji imaju za cilj afirmaciju i podizanje svesti o nacionalnim manjinama;
 5. podrška realizaciji izučavanja maternjeg/manjinskog jezika sa elementima nacionalne kulture;
 6. programi i projekti kojima se unapređuje učenje srpskog kao nematernjeg jezika.

Bliža merila 

 1. teritorijalna pokrivenost realizacije projekta;
 2. uključivanje više nacionalnih zajednica;
 3. podrška razvoju interkulturnog dijaloga i tolerancije pripadnika nacionalnih manjina i većinskog stanovništva edukativnim programima;
 4. obrada tema od značaja za realizaciju međunarodnih ugovora i strateških  dokumenata Republike Srbije iz oblasti ljudskih i manjinskih prava, i obrazovanja manjina.

 

Potrebna dokumentacija

 1. Obrazac prijave popunjen i overen u pet primeraka (preuzeti sa sajta);
 2. Obrazac izjave podnosioca prijave kojom se potvrđuje da se, prema statutarnim odredbama, ciljevi udruženja, odnosno druge organizacije civilnog društva, ostvaruju u oblasti zaštite i unapređenja prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina (preuzeti sa sajta);
 3. Kompaktni disk (CD) sa obaveznom pratećom dokumentacijom.

Pored gore navedene dokumentacije podnosilac prijave može dostaviti i druga dokumenta koje smatra potrebnim i odgovarajućim za predloženi program/projekat (na primer: pisma preporuke, saglasnosti,  pisma podrške ako postoje i dr).

Rok za podnošenje prijava

Konkurs se raspisuje u periodu od 18. februara do 18. marta 2020. godine.

Način prijavljivanja

Prijave sa propisanom dokumentacijom slati poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd, sa naznakom:   KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA NACIONALNE MANJINE U 2020. GODINI ili predati lično na navedenu adresu, u pisarnici Ministarstva. Na poleđini koverte obavezno napisati puno ime i adresu podnosioca prijave.

Prijave poslate na bilo koji drugi način (faksom, elektronskom poštom i dr), ili poslate na drugu adresu neće biti razmatrane.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Neće biti razmatrane: neblagovremene i nepravilno popunjene prijave; prijave sa nepotpunom dokumentacijom; prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu i prijave koje sadrže druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu prijave ili prijave koje nije moguće vrednovati prema zadatim kriterijumima; prijave podnosilaca koji nemaju prava učešća na konkursu; prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje sadrže projekte i programe koji nisu u skladu sa namenom sredstava utvrđenih ovim konkursom.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti/pisarnici  Ministarstva najkasnije do 18. marta 2020. godine.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata

Konkursna komisija utvrđuje Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i istu objavljuje na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju, kao i pravo prigovora – u roku od tri dana od dana objavljivanja Liste.

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Odluku o raspodeli sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine donosi ministar, na osnovu Liste vrednovanja i rangiranja prijavljnih programa i projekata, u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste.

Tekst konkursa i prateća dokumentacija mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Portalu e-Uprave.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danom od 11,00 do 13,00 časova na telefon:  011/33-45-236.

                        KONKURS JE OTVOREN OD 18. FEBRUARA DO 18. MARTA 2020. GODINE

Preuzmite:

Procitaj vise

Objavljen novi broj biltena Reforma javne uprave

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je novi trobroj biltena Reforma javne uprave koji je namenjen informisanju službenika u državnim institucijama i lokalnim samoupravama.

U novom trobroju možete pročitati kako funkcioniše i čemu služi  internet aplikacija za obaveštavanje svih zaposlenih u javnoj upravi Oglasna tabla i zašto je pokrenuta i koji je cilj kampanje „Uprava po meri svih nas“.

O tome šta donosi reforma sistema stručnog usavršavanja govori pomoćnica ministra Jasmina Benmansur.

Saznajte kako, nakon dve godine od osnivanja, radi Srpsko-korejski informatičko pristupni centar i šta sve nudi zaposlenima u upravi i građanima.

Za Bilten o projektima lokalnih samouprava koje je Ministarstvo podržalo kroz Fond za lokal i tome kako su oni doprineli da se modernizuje rad lokalnih uprava govore predsednici opština Rača i Mali Iđoš, Nenad Savković i Marko Lazić, kao i  zamenik načelnika Opštinske uprave opštine Velika Plana Vladimir Stanić.

Preuzmite BILTEN „REFORMA JAVNE UPRAVE

Procitaj vise

Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2019. godini

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je uputilo javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u primeni principa dobrog upravljanja. U daljem tekstu, objavljujemo celokupan dokument:

Na osnovu člana 10a Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, broj 11/18, 13/19 i 3/20), Komisija za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2019. godin

I. Uvod i predmet

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) upućuje javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u primeni principa dobrog upravljanja.

Sredstva koja će biti dodeljena jedinicama lokalne samouprave sa najboljom upravom u primeni principa dobrog upravljanja, po ovom javnom pozivu, a koja dodeljuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave iznose 10.400.000,00 dinara. Pobednici u svakoj od četiri oblasti steći će pravo na finansijsku nagradu u iznosu od 2.600.000,00 dinara.

Predviđene nagrade predstavljaju vid finansijske podrške za dalje unapređenje dobre uprave i upravljanja na lokalnom nivou, odnosno sprovođenje aktivnosti ili pribavljanje dobara i/ili usluga predloženih od strane dobitnika nagrada, koje podležu prethodnom odobrenju konkursne komisije. Iznos i namena finansijskih sredstava će se definisati u prijavnom formularu, kao i ugovorom između dobitnika nagrade i Ministarstva.

II. Učesnici

Pravo učešća za dodelu za godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu imaju gradovi i opštine (u daljem tekstu: učesnici) u skladu sa procedurom propisanom u ovom Javnom pozivu i uz dostavljanje adekvatne prateće dokumentacije.

III. Oblasti unapređenja najbolje uprave

Godišnja nagrada za najbolju opštinsku/gradsku upravu dodeljuje se za sledeće četiri oblasti:

1.Efikasnost i delotvornost:

 • Primeri prakse reforme lokalnih administrativnih postupaka (npr. usaglašavanje administrativnih postupaka sa modelima MDULS; skraćivanje rokova administrativnog postupanja);
 • Primeri unapređenja efikasnosti i dostupnosti usluga lokalne samouprave (npr. jedinstveno mesto za pružanje informacija i prijem zahteva stranaka; moderni uslužni centri LS; sistem za brze odgovore; primena e-ZUP-a);
 • Primeri iz prakse kojima je obezbeđeno praćenje rada i efikasnosti lokalne uprave (npr. praćenje rokova u kojima postupa lokalna uprava; praćenje broja i frekvetnosti usluga lokalne samouprave; mehanizmi za istraživanje i analizu ocena rada lokalne uprave, službi, organizacija i preduzeća; sprovođenje analize ocena rada organa JLS i predloga građana za unapređenje rada);
 • Primeri međuopštinske saradnje koji za rezultat imaju unapređenje efikasnosti i delotvornosti u sprovođenju nadležnosti lokalne samouprave.

 

2. Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave:

 • Primeri pravovremenog, razumljivog i sadržajnog informisanja građana o radu lokalne samouprave i temama od značaja za građane grada/opštine/gradske opštine i/ili inovativnih vidova komunikacije sa građanima i javnošću (npr. moderni i sadržajni internet portali lokalne samouprave i obim i sadržaj dostupnih informacija; komunikacija putem društvenih mreža; aplikacije za komunikaciju sa građanima);
 • Primeri uključivanja javnosti u donošenje važnih lokalnih odluka, programa, planova i mera (npr. učešće javnosti u izradi lokalnih planova razvoja; učešće privrede u definisanju lokalnih mera koje utiču na njen položaj; uključivanje mladih u definisanje lokalnih omladinskih politika i mera; uključivanje pripadnika druge specifične lokalne zajednice/grupe ili manjinske zajednice u definisanje lokalnih politika koje se odnose na nju);
 • Primeri omogućavanja učešća javnosti u izradi i praćenju budžeta (npr. sprovođenje javne rasprave tokom pripreme lokalnog budžeta, posebno u oblasti kapitalnih investicija; dostupnost budžeta, rebalansa, završnih računa, izveštaja DRI, stanja lokalnog javnog duga na internet portalu LS; dostupnost periodičnog (dnevnog, nedeljnog) pregleda stanja/realizacije lokalnog budžeta);
 • Primeri lokalnih mehanizama i mera putem kojih je omogućeno građanima da ocenjuju rad organa lokalne samouprave i upućuju predloge za unapređenja njihovog rada;
 • Primeri transparentnog upravljanja poslovima lokalne samouprave (npr. dostupnost informacija o postupcima javnih nabavki; otvorenost konkursa kojima se dodeljuju sredstva, popunjavaju radna mesta i/ili dodeljuje javna svojina u zakup);
 • Primeri aktivnog uključivanja lokalne zajednice, posebno mesnih zajednica i organizacija civilnog društva u procesu usvajanja javnih politika na lokalnom nivou i sprovođenje lokalnih mera i projekata.

 

3.Odgovornost i vladavina prava:

 • Primeri zaokruženog institucionalnog okvira za upravljanje razvojem na lokalnom nivou (npr. postojanje i usaglašenost ključnih dokumenata javnih politika i razvojnog planiranja na lokalnom nivou i mehanizama za njihovu realizaciju, praćenje i analizu njihovog efekta; usklađenost sadržine krovnog planskog dokumenta i sektorskih strategija sa kategorijama programskog budžeta);
 • Primeri odgovornog upravljanja lokalnom javnom svojinom (npr. postojanje sveobuhvatnog popisa imovine i upisa prava svojine u korist JLS; vođenje evidencija o vrednosti imovine u LS i kod Direkcije za imovinu; primeri društveno odgovornog raspolaganja sa imovinom LS – revitalizacija i prenamena objekata LS i njihovo angažovanje za potrebe lokalne zajednice u različitim oblastima, posebno za društveno ugrožene grupe ili podsticaj ekonomskom i drugom razvoju LS);
 • Primeri odgovornog sprovođenja postupka odobravanja sredstava za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva/udruženja (npr. kroz utvrđivanje javnog interesa za sufinansiranje; transparentnu i inkluzivnu konkursnu proceduru; uspostavljanje mehanizama za praćenje i evaluaciju projekata koji se sufinansiraju);
 • Primeri adekvatnog postupanja po preporukama i drugim aktima nezavisnih državnih i lokalnih organa i tela;
 • Primeri aktivnog sprovođenje lokalnih antikorupcijskih politika (npr. priprema, usvajanje i sprovođenje lokalnog plana za borbu protiv korupcije; posebni mehanizmi i mere za prevenciju potencijalne korupcije).

 

4. Ravnopravnost i anti-diskriminacija:

 • Primeri prakse uspostavljanja i primene antidiskriminativnih mera i prevencije svake vrste diskriminacije u radu lokalne uprave;
 • Primeri iz prakse putem kojih je obezbeđena ravnopravna upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina;
 • Primeri uspostavljanja i delovanja lokalnih mehanizama i mera za razvoj i unapređenje rodne ravnopravnosti (npr. funkcionisanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost; sprovođenje rodnog odgovornog budžetiranja; lokalni projekti koji su usmereni na unapređenje položaja žena i muškaraca);
 • Primeri partnerstva sa organizacijama civilnog društva u sprovođenju lokalnih mera podrške osetljivim društvenim grupama;
 • Primeri lokalnih mera socijalne inkluzije, posebno socijalne inkluzije i unapređenja položaja Roma i Romkinja;
 • Primeri obezbeđivanja i unapređenja pristupačnosti usluga lokalne samouprave osobama sa invaliditetom, starijim sugrađanima, majkama sa malom decom i sl.

 

IV. Kriterijumi i postupak ocenjivanja i nagrada

Učesnici kandiduju najbolje primere svoje prakse u primeni principa dobrog upravljanja, po sopstvenom izboru, za odabranu oblast i ne moraju biti ograničeni na primere navedene u tački III, koji su dati samo kao ilustracija.

Učesnici mogu podneti jednu prijavu za jednu oblast, a mogu konkurisati za više oblasti (maksimalno 4 prijave, iz svake oblasti po jedna) s tim što će biti nagrađeni samo u jednoj od njih.

Za svaku oblast podnosi se posebna prijava.

Pristigle prijave će ocenjivati Komisija za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu. Komisija će, nakon evaluacije, formirati predlog liste najbolje ocenjenih lokalnih samouprava i dostaviti ga ministru. Prilikom odlučivanja o prijavama konkursna komisija će se posebno rukovoditi sledećim kriterijumima:

Kriterijum Maksimalan broj bodova
1.       Relevantnost predloga – u odnosu na temu/oblast na koju se odnosi i u odnosu na primenu odgovarajućih propisa Republike Srbije i principa dobrog upravljanja u lokalnoj samoupravi 10
2.       Vezu određene prakse sa strateškim dokumentom i njenu održivost – postojanje internih pravila, budžetskog izdvajanja i održivog institucionalnog okvira u vezi sa konkretnom inicijativom 10
3.       Obim promene koju predlog donosi i uticaja koji ostvaruje na lokalnom nivou – društvena vrednost predložene prakse za lokalnu zajednicu i uticaj rezultata i efekata aktivnosti na unapređenje rada lokalne samouprave, povećanje kvaliteta njenih usluga prema lokalnoj zajednici i unapređenje položaja krajnjih korisnika konkretne inicijative i dr. 35
4.       Inovativnost prakse – inovativnost i originalnost predloženog primera 10
5.       Primenljivost predloga – mogućnost primene konkretne prakse u drugim gradovima i opštinama 15
6.       Stepen učešća građana/civilnog sektora – uključivanje građana i civilnog sektora u iniciranju i razvijanju predloga 10
7.       Integracija horizontalnih tema – uticaj prakse na unapređenje ljudskih i manjinski prava, socijalne inkluzije, rodne ravnopravnosti, položaja mladih i dr. 10

 

Komisija zadržava pravo da od učesnika zatraži dodatne izvore verifikacije.

Nakon analize pristiglih prijava i prateće dokumentacije, Komisija za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu utvrdiće predlog odluke o dodeli godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu za svaku od navedenih oblasti i dostaviti ga ministru nadležnom za poslove lokalne samouprave.

Odluku donosi ministar nadležan za poslove lokalne samouprave.

Odluka sadrži: naziv jedinice lokalne samouprave koja je ispunila sve kriterijume iz ovog javnog poziva i koja je ocenjena najvišom ocenom, naziv oblasti unapređenja najbolje uprave i iznos dodeljenih sredstava.

Odluka se objavljuje u „Službenom glasniku RS“ i na veb prezentaciji Ministarstva.

Ministarstvo će zaključiti ugovore o korišćenju bespovratnih sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave, sa jedinicama lokalne samouprave kojima je nagrada dodeljena i izvršiti prenos odobrenog iznosa.

V. Potrebna dokumentacija

Prijava sadrži popunjen prijavni formular i prateće priloge/dokumentaciju koji predstavljaju izvore verifikacije sprovedenih aktivnosti i postignutih rezultata navedenog primera najbolje uprave.

Prijavni formular, sa pratećom dokumentacijom, mora biti overen i potpisan od strane gradonačelnika, odnosno predsednika opštine.

Prijava će biti odbačena ukoliko nije dostavljena u skladu sa zahtevima, ako je nepotpuna ili je dostavljena posle navedenog roka.

VI. Rok za dostavljanje prijava, objavljivanje odluke Komisije i dodela nagrada

 Rok za dostavljanje prijava je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u „Službenom glasniku RS“ (7/20 od 29.1.2020).

Odluka Komisije o dobitnicima nagrada (po jedna gradska/opštinska uprava za svaku od oblasti) biće objavljena na veb-prezentaciji Ministarstva (www.mduls.gov.rs ) i u „Službenom glasniku RS“ .

VII. Adresa za dostavljanje prijava i Kontakt

Prijava za dodelu nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu dostavlja se isključivo elektronskim putem na mejl adresu: godisnja.nagrada@mduls.gov.rs, na odgovarajućem prijavnom formularu koji se preuzima na veb prezentaciji Ministarstva: www.mduls.gov.rs.

Izuzetno, ukoliko je jedinica lokalne samouprave onemogućena da prijavu i dokumentaciju pošalje u elektronskom obliku, može je dostaviti i putem redovne pošte, na adresu:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Komisija za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu

11000 Beograd

Birčaninova 6

sa naznakom:   KONKURS ZA DODELU GODIŠNJE NAGRADE ZA NAJBOLJU OPŠTINSKU/GRADSKU UPRAVU U 2019 . GODINI

Sva eventualna pitanja učesnici javnog poziva mogu dostaviti na navedenu adresu elektronske pošte.

Efikasnost i delotvornost; transparentnost i učešće javnosti u radu LS; odgovornost i vladavina prava; ravnopravnost i anti-diskriminacija;

Preuzmite:

Procitaj vise

Obeležen Dan zaštite podataka o ličnosti

Danas je u Beogradu u organizaciji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti održan skup posvećen obeležavanju Dana zaštite podataka o ličnosti - 28. januar. Na skupu je učestvovao veliki broj predstavnika medija, udruženja građana, članova diplomatskog kora, kao i organa vlasti.

Učesnicima skupa obratili su se: Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti; nj.e. Sem Fabrici (Sem Fabrizi), šef; Delegacije EU u Srbiji; nj.e. Andrea Orizio (Andrea Orizio), šef Misije OEBS u Srbiji; Tobias Flesenkemper (Tobias Flesenkemper), šef Misije Saveta Evrope u Beogradu; Majk de la Rosa (Mike de la Rosa), direktor Misije USAID u Srbiji i Igor Vulje, Agencija za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske, načelnik Službe za nadzor i središnji registar.

Poverenik Milan Marinović je ukazao da je Srbija 22. novembra 2019. godine potpisala Protokol kojim se menja Konvencija 108, poznatiji kao Konvencija 108+, ali ga još nije ratifikovala.Upoznao je učesnike skupa sa novinama u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), koji je počeo da se primenjuje 22. avgusta 2019. godine. S tim u vezi je ukazao da je ZZPL nametnuo brojne nove obaveze organima vlasti i Povereniku, a period prilagođavanja od devet meseci nije bio dovoljan da organi vlasti budu u potpunosti spremni za adekvatnu primenu ZZPL, zbog čega je Poverenik tražio odlaganje primene ovog zakona, ali to nije prihvaćeno.

Poverenik je u skladu sa ZZPL doneo nekoliko podzakonskih akata koji bliže uređuju oblast zaštite podataka o ličnosti. Isti se nalaze u publikaciji Poverenika br. 5 „Zaštita podataka o ličnosti, Propisi“, koja je predstavljena na današnjem skupu.

Takođe, ukazao je i na trenutno stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti, na osnovu prakse Poverenika, kao i na brojne izazove u vezi sa primenom ZZPL. Posebno je istakao nedovoljan odziv organa vlasti da obaveste Poverenika o licu za zaštitu podataka o ličnosti i time ispune svoju zakonsku obavezu. Takođe je ukazao na brojne obuke iz oblasti zaštite podataka o ličnosti koje je održao Poverenik, a posebno na sporazum Poverenika i Fakulteta za bezbednost kojim se uspostavlja kratak program studija „Obuka menadžera za zaštitu podataka o ličnosti“, u kom će služba Poverenika predstavljati nastavnu bazu za realizaciju ovog programa.

Poverenik je pozvao organe vlasti, ali i druge pravne subjekte, na odgovorniji odnos i postupanje u svemu u skladu sa obavezama iz ZZPL. Poverenik će nastaviti da ostvaruje sve aktivnosti u skladu sa zakonom, ali to ne može da nadomesti nepotpuno i/ili neblagovremeno ostvarivanje aktivnosti svih drugih subjekata u oblasti zaštite podataka o ličnosti. 

Procitaj vise

Priboj šampion bezgotovinskog plaćanja

Opština Priboj osvojila je prvo mesto na takmičenju “Šampioni bezgotovinskog plaćanja” i zajedno sa svojim građanima, koji su karticama plaćali takse, naknade i poreze na šalterima opštinske uprave, zaslužila dečije igralište u vrednosti od 20.000 evra, saopšteno je na svečanom proglašenju pobednika, u zgradi Narodne skupštine.

U takmičenju organizovanom pod sloganom „Plati karticom i pobedi“ učestvovalo je 60 lokalnih samouprava i tokom šest meseci njihovi građani bezgotovinski su platili 13.500 taksi, naknada i poreza u iznosu većem od 20 miliona dinara. Time su sebi uštedeli i do 500 dana odlazaka na šaltere banaka i pošta kako bi doneli uplatnice kao dokaz o uplati nameta.

Takmičenje “Šampioni bezgotovinskog plaćanja” organizovala je Kancelarija za IT i eUpravu u saradnji s NALED-om i uz podršku kompanija Mastercard i Visa.  Drugo i treće mesto osvojili su  Crna Trava i Irig, a iza njih su se našli Sombor, Vranje, Pančevo, Šabac, Novi Sad, Žabalj i Leskovac. Pet prvoplasiranih zaslužili su izradu internet prezentacije „U službi građana“, u skladu sa  standardima veb sajta Vlade Srbije.

„ Veoma je značajno što su tokom takmičenja i ostale lokalne samouprave uočile značaj usluge plaćanja putem POS terminala na šalterima, pa je već u više od 100 gradova i opština instalirano oko 400 POS terminala. Naša očekivanja su da do kraja aprila ove godine svi gradovi i opštine imaju instalirane POS terminale na šalterima“ - izjavio je direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović, koji je, u prisustvu ministra državne uprave i lokalne samouprave Branka Ružića, pobednicima uručio nagrade.

Prema njegovim rečima, osnivanjem Kancelarije za IT i eUpravu, u mandatu Vlade premijerke Ane Brnabić, prvi put je omogućeno elektronsko plaćanje administrativnih taksi, naknada i poreza na Portalu eUprave (euprava.gov.rs), Portalu lokalnih poreskih administracija (lpa.gov.rs) i Portalu Ministarstva pravde (rnk.sipres.sud.rs) i obezbeđena je infrastruktura u vidu POS terminala za sve šaltere opštinskih i gradskih uprava, Upravu saobraćane policije i šaltere katastra širom Srbije.

Goran Kovačević, potpredsednik Upravnog odbora NALED-a i direktor kompanije Gomex ističe da je cilj Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, da do kraja 2019. POS terminali budu postavljeni u najmanje 40% lokalnih samouprava, ispunjen, ali i da predstoji još posla.

„ Iako je u Srbiji na kraju prošle godine bilo više od 90.000 POS terminala, to je i dalje 2,5 puta manje nego u EU. Sada je potrebno da isto toliko šaltera bude pokriveno i u državnim institucijama. Drugi važan korak je izmena propisa. Kada konačno ukinemo obavezu dostavljanja dokaza o uplati, poznatijeg kao papirna uplatnica, i građanima će biti olakšano da svoja plaćanja prema državi češće obavljaju elektronski“ – rekao je Kovačević.

Direktorka za tržišta Srbije, Crne Gore i BiH kompanije Mastercard, Jelena Ristić, kaže da je ovo takmičenje veliki korak u kreiranju bezgotovinskog društva.

„S jedne strane, država je omogućila sistemsko uvođenje neophodne infrastrukture u opštine u celoj zemlji, a s druge, građanima je omogućeno plaćanje karticama kao praktičniji i sigurniji način plaćanja taksi i poreza.  Na putu stvaranja bezgotovinskog društva verujemo da je formula za uspeh upravo javno privatno partnerstvo što je ova inicijativa i pokazala“ – rekla je Ristić.

Prema njenim rečima, činjenica da su inicijativu podržala dva vodeća globalna brenda i udružila svoja znanja i tehnologije za razvoj platnog tržišta Srbije, pokazuje kako zajedničkim radom savremena globalna rešenja mogu da se primene u korist lokalnog razvoja.

Visa je ponosna što podržava kampanju „Šampioni bezgotovinskog plaćanja“, u cilju podizanja svesti o razvoju bezgotovinskog društva u Srbiji. Smatramo da je važno informisati potrošače i privredu o prednostima digitalnog plaćanja, budući da doprinosi opštoj dobrobiti i ekonomskom rastu. Na razvoj bezgotovinske ekonomije u zemlji značajno utiču naši zajednički napori, ali i podrška koju dobijamo od Vlade. Visa je posvećena ovom cilju i teži da potrošačima i privredi olakša proces plaćanja kroz partnerstva sa bankama i upotrebom novih tehnologija“ - rekla je Ana Marković, menadžerka za razvoj poslovanja kompanije Visa.

„ Za uspeh svih promena koje uvodimo, da bi uprava bila po meri svih građana i privrede, ključna je volja i spremnost da se stvari menjaju. Danas nagrađujemo lokalne samouprave koje jesu pokazale najveću spremnost da uvedu uslugu bezgotovinskog plaćanja u uslužnim centrima. Ovo je samo jedna od mogućnosti koju za građane i privredu uvodimo reformom javne uprave. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastavlja podršku gradovima i opštinama u uvođenju Jedinstvenog upravnog mesta, kako bi građani dolaskom na jedno mesto mogli da završe sve poslove koje imaju sa upravom. Ove godine prvi put u okviru Fonda za lokal, pokrećemo i nagradu za gradove i opštine koji su se istakli kao najbolji primeri dobre uprave“ – izjavio je ministar Ružić.

Bezgotovinske transakcije za građane i privredu znače niže troškove plaćanja, veću efikasnost i bezbednost, a za državu transparentnije finansijske tokove, efikasnije ubiranje poreza i brži ekonomski razvoj. Procene su da se, zbog gotovinskog plaćanja bez ikakve evidencije i fiskalnih računa, godišnje gubi oko 15% budžeta, ili 120 milijardi dinara. Kada bi svi plaćali online ili karticom, sav taj novac bi umesto u sive tokove bio uložen u kvalitetniju infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo, socijalna davanja, penzije.

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

 • Kalkulator kamata
 • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije