search

Počele on-line konsultacije u postupku donošenja predloga Uredbe o internom tržištu rada državnih organa

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo  je online konsultacije o radnom tekstu Predloga uredbe o internom tržištu rada državnih organa, radi prikupljanja većeg broja komentara i sugestija zainteresovanih strana i sprovođenja stručnijeg i efikasnijeg postupka izrade teksta Predloga uredbe, koje će trajati do 21. oktobra 2019. godine.

Odredbama prvog Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, broj 79/05) u članu 163. propisana je Evidencija internog tržišta rada za organe državne uprave i službe Vlade koju vodi Služba za upravljanje kadrovima i da sadrži podatke o slobodnim radnim mestima, državnim službenicima koji žele trajni ili privremeni premeštaj na drugo radno mesto, podatke o neraspoređenim državnim službenicima i podatke o drugim kadrovskim potrebama. Ovim Predlogom uredbe unapređuje se Internog tržište rada u cilju stvaranja kvalitetne i efikasne baze zaposlenih čija uloga bi bila između ostalog i da utiče na politiku zadržavanja kadrova i njihovo pravilno raspoređivanje.

Vaše predloge, komentare i sugestije na radni tekst Predloga uredbe, možete poslati Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave na mejl adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rs

Tekst Predloga uredbe objavljen je i na Portalu E-uprava.

Nakon okončanja elektronskih konsultacija Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika i izveštaj objaviti na internet prezentaciji Ministarstva.

Procitaj vise

Izmene Uredbe o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika

Podsećamo da je 05. oktobra stupila na snagu Uredba o izmenama Uredbe o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika ("Službeni glasnik RS", broj 69/2019). Izvršene su izmene u elektronskim obrascima br. 1, 2 i 3.

Procitaj vise

Evropa za građane i građanke: Javni poziv za učešće na regionalnoj radionici „Connecting Neighbors 2019“

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kao nacionalna kontakt tačka za program Evropske unije “Evropa za građane i građanke“ u Srbiji, poziva organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave i predstavnike kulturnih, obrazovnih i naučnih institucija sa teritorije Republike Srbije da prijave svoje predstavnike za učešće na regionalnoj radionici „Connecting Neighbors 2019“ u okviru pomenutog programa.

Radionica se organizuje u saradnji sa Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine i Centrom Republike Slovenije za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja, održaće se u Sarajevu od 22-24. oktobra 2019. godine saciljemda promoviše i ohrabri regionalni pristup u rešavanju zajedničkih problema, posebno kroz program EU „Evropa za građane i građanke”, kao jedan od važnih instrumenata koji mogu biti korišćeni za jačanje saradnje. Radionica takođe predstavlja priliku za međusobno upoznavanje regionalnih aktera, prenošenje znanja i razmenu ideja i primera dobre prakse. Učesnici će imati priliku da uspostave partnerstva u okviru regiona kao i da zajednički osmisle i razviju projektne ideje.

Organizatori su u mogućnosti da pokriju troškove smeštaja i puta (prevoz minibusom i 2 noćenja u Sarajevu) za najviše 10 učesnika, koliko će biti izabrano ovim javnim pozivom.

Potencijalni kandidati treba da dostave popunjen prijavni formular u kojem će objasniti projektnu ideju koju bi želeli da razviju na skupu ili lokalne probleme koje žele da reše zajedničkim projektom. Prijavni formular treba da bude popunjen na engleskom jeziku.

Prijave treba poslati elektronskim putem najkasnije do ponedeljka, 23. septembra 2019. godine na mejl adresu jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs . Komisija Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom će od pristiglih prijava odabrati najbolje i o rezultatima obavestiti sve kandidate.

Glavni prioriteti Programa “Evropa za građane i građanke“ su da doprinese da građani razumeju Evropsku Uniju, njenu istoriju i različitosti, kao i da promoviše evropsko građanstvo i unapredi građansko i demokratsko učešće na nivou EU. Posebni prioriteti Programa su podizanje svesti u pogledu sećanja, zajedničke istorije i vrednosti, kao i cilja Unije kojim se promovišu mir, njene vrednosti i dobrobit njenih naroda podsticanjem rasprava, promišljanja i razvoja mreža. Poseban akcenat se daje i podsticanju demokratskog i građanskog učešća na nivou Unije, razvoju građanskog razumevanja postupka donošenja politika Unije i podsticanju mogućnosti društvenog i međukulturnog angažovanja i volontiranja na nivou Unije. Više o samom programu možete videti na - /evropa-za-gradjane-i-gradjanke/o-programu

Za sva dodatna pitanja zainteresovani mogu kontaktirati Jelenu Todorović, savetnicu u Grupi za međunarodnu saradnju i evropske integracije, na gore navedenu elektronsku adresu ili putem telefona (011) 3130 968. 

U nastavku preuzmite:

Procitaj vise

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj:112-6426/2019 od 26.  juna 2019. godine oglašava JAVNI KONKURS.

Kompletan tekst konkursa možete videti ovde.

Procitaj vise

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj:112-12629/2018 od 25. decembra 2018. godine oglašava JAVNI KONKURS.

Kompletan tekst konkursa možete videti ovde.

Procitaj vise

Od danas omogućen e-Upis i u srednjim školama u Srbiji

Od danas je realizacijom još jednog projekta elektronske uprave pojednostavljen upis đaka u 536 srednjih škola u Srbiji. Zahvaljujući saradnji Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za IT i Upravu završena je implementacija informacionog sistema eUpis i u srednjim školama, što će građanima omogućiti lakši i brži način upisa dece u prvi razred.

Od 8. jula informacioni sistem eUpis obezbeđuje pristup Registru matičnih knjiga po službenoj dužnosti ali i informatizaciju poslova u svim srednjim školama u Srbiji, te će zahvaljujući njemu zaposleni u školama izvršiti raspoređivanje dece u novoformirana odeljenja.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić istakao je da je važan i veliki posao završen prepisivanjem matičnih knjiga u elektronski oblik. „Građanima sada izvod iz matične knjige može da posluži samo za lične potrebe, ali ne i kao „papir više“ za posao sa upravom. Od sledeće godine ćemo uvezati sve baze podataka koje država do sada ima u elektronskom obliku, kojih je trenutno 13 i tako pokazati građanima da je uprava tu da olakša, a ne oteža život“, rekao je on.

Informacioni sistem eUpis, koji je ove godine prvi put implementiran u sistem prosvete, oslobodio je roditelje i đake obaveze da prilikom upisa u prvi razred osnovne škole prilažu izvod iz matične knjige rođenih i potvrdu o prebivalištu, odnosno studente na 31 fakultetu Univerziteta u Beogradu da prilažu izvod iz matične knjige rođenih, a umesto njih su zaposleni u školama i fakultetima pristupali ovim podacima po službenoj dužnosti, što pokazuje da je javna uprava u službi građana.

Ovo je još jedan važan korak u procesu digitalizacije obrazovanja u Srbiji. Prvi put ove godine, na ovaj način su se upisivala dece, koja kreću u prvi razred osnovne škole. Škole su same da pribavljale podatke iz matične knjige rođenih i evidencije prebivališta, što je do sada bila obaveza roditelja novoupisivanih prvaka. Dakle, usluga eUpis omogućava pojednostavljen upis u osnovne i srednje škole i u značajnoj meri štedi i vreme i novac kako roditeljima, zako i učenicima. Ovo je značajno i za škole jer se smanjuje obim administracije, a jednom pribavljeni podaci biće upisani u elektronski dnevnik. Ministarstvo prosvete nastaviće da radi na  digitalizacije obrazovanja“ rekao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravo doc. dr Mihailo Jovanović je istakao da je zahvaljujući tome što je eUpis povezan sa registrom matičnih knjiga i evidencijom o prebivalištu, roditelji po prvi put nisu morali da pribavljaju više od  120.000 različitih dokumenata u papirnoj formi prilikom upisa dece u prvi razred osnovne škole, pri čemu su uštedeli isto toliko sati čekanja na nekom od šaltera javne uprave, dok oko 12000-13000 brucoša takođe nije moralo da dostavlja isto toliko izvoda iz matične knjige rođenih.

Obezbeđivanjem usluge eUpis omogućava se potpuno informatičko praćenje postupka upisa od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavlja početak implementacije novog i sveobuhvatnog jedinstvenog informacionog sistema prosvete.

Kancelarija za IT i eUpravu je za zaposlene u svim osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima Univerziteta u Beogradu, obezbedila kvalifikovane elektronske sertifikate za pristup informacionom sistemu eUpis, odgovarajuće obuke i uputstva, kao i podršku u korišćenju sistema koju pruža Kontakt centar za podršku rada javnoj upravi.

Napominjemo da će se u naredne dve godine raditi na formiranju jedinstvenog informacionog sistema prosvete, koji će omogućiti da svi podaci o deci tokom celog školovanja, od predškolske ustanove,  osnovne i srednje škole, fakulteta i potom zapošljavanja, budu na jednom mestu.

Zahvaljujući dosadašnjem iskustvu i umešnosti celokupnog tima Vlade Srbije koji radi na reformi i digitalizaciji javne uprave, prepoznate su potrebe građana i ovakvim novim sistemom rada došlo je do transformacije javne uprave u servis, zahvaljujući čemu građani sve manje moraju da budu kuriri koji nose svoja dokumenta od šaltera do šaltera.

Procitaj vise

Počinje automatsko upisivanje podataka o razvodu u matične knjige

Zahvalјujući saradnji Ministarstva pravde i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, obezbeđeno je da se ubuduće činjenica o razvodu automatski upiše u matičnu knjigu venčanih.

Matičari će, na osnovu elektronskog izveštaja nadležnog suda, bez odlaganja upisati podatak o razvodu braka u elektronski Registar matičnih knjiga i u papirni oblik matične knjige. Na ovaj način će se postići maksimalna ažurnost Registra matičnih knjiga.

Procitaj vise

Donet Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Poreskoj upravi

Ministar finansija je, na predlog direktora Poreske uprave, doneo Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava.

Ovim pravilnikom uređuju se:

1. plate, odnosno visina osnovnog i dodatnog koeficijenta,

2. platne grupe,

3. platni razredi za zvanja poreskih službenika,

4. vrste, postupak dodele priznanja i visina novčanih nagrada poreskim službenicima i nameštenicima za izuzetno postignute rezultate rada,

5. kriterijumi na osnovu kojih se vrši uvećanje plate poreskih službenika i nameštenika i visina uvećanja plate i

6. postupak odobravanja solidarne pomoći poreskim službenicima i nameštenicima.

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ broj 43, od 19. juna 2019. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja.

Pravilnik se primenjuje se na obračun i isplatu plata počev od plate za jul 2019. godine.

 

Procitaj vise

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije