search

Od danas omogućen e-Upis i u srednjim školama u Srbiji

Od danas je realizacijom još jednog projekta elektronske uprave pojednostavljen upis đaka u 536 srednjih škola u Srbiji. Zahvaljujući saradnji Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Kancelarije za IT i Upravu završena je implementacija informacionog sistema eUpis i u srednjim školama, što će građanima omogućiti lakši i brži način upisa dece u prvi razred.

Od 8. jula informacioni sistem eUpis obezbeđuje pristup Registru matičnih knjiga po službenoj dužnosti ali i informatizaciju poslova u svim srednjim školama u Srbiji, te će zahvaljujući njemu zaposleni u školama izvršiti raspoređivanje dece u novoformirana odeljenja.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić istakao je da je važan i veliki posao završen prepisivanjem matičnih knjiga u elektronski oblik. „Građanima sada izvod iz matične knjige može da posluži samo za lične potrebe, ali ne i kao „papir više“ za posao sa upravom. Od sledeće godine ćemo uvezati sve baze podataka koje država do sada ima u elektronskom obliku, kojih je trenutno 13 i tako pokazati građanima da je uprava tu da olakša, a ne oteža život“, rekao je on.

Informacioni sistem eUpis, koji je ove godine prvi put implementiran u sistem prosvete, oslobodio je roditelje i đake obaveze da prilikom upisa u prvi razred osnovne škole prilažu izvod iz matične knjige rođenih i potvrdu o prebivalištu, odnosno studente na 31 fakultetu Univerziteta u Beogradu da prilažu izvod iz matične knjige rođenih, a umesto njih su zaposleni u školama i fakultetima pristupali ovim podacima po službenoj dužnosti, što pokazuje da je javna uprava u službi građana.

Ovo je još jedan važan korak u procesu digitalizacije obrazovanja u Srbiji. Prvi put ove godine, na ovaj način su se upisivala dece, koja kreću u prvi razred osnovne škole. Škole su same da pribavljale podatke iz matične knjige rođenih i evidencije prebivališta, što je do sada bila obaveza roditelja novoupisivanih prvaka. Dakle, usluga eUpis omogućava pojednostavljen upis u osnovne i srednje škole i u značajnoj meri štedi i vreme i novac kako roditeljima, zako i učenicima. Ovo je značajno i za škole jer se smanjuje obim administracije, a jednom pribavljeni podaci biće upisani u elektronski dnevnik. Ministarstvo prosvete nastaviće da radi na  digitalizacije obrazovanja“ rekao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravo doc. dr Mihailo Jovanović je istakao da je zahvaljujući tome što je eUpis povezan sa registrom matičnih knjiga i evidencijom o prebivalištu, roditelji po prvi put nisu morali da pribavljaju više od  120.000 različitih dokumenata u papirnoj formi prilikom upisa dece u prvi razred osnovne škole, pri čemu su uštedeli isto toliko sati čekanja na nekom od šaltera javne uprave, dok oko 12000-13000 brucoša takođe nije moralo da dostavlja isto toliko izvoda iz matične knjige rođenih.

Obezbeđivanjem usluge eUpis omogućava se potpuno informatičko praćenje postupka upisa od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavlja početak implementacije novog i sveobuhvatnog jedinstvenog informacionog sistema prosvete.

Kancelarija za IT i eUpravu je za zaposlene u svim osnovnim i srednjim školama, kao i fakultetima Univerziteta u Beogradu, obezbedila kvalifikovane elektronske sertifikate za pristup informacionom sistemu eUpis, odgovarajuće obuke i uputstva, kao i podršku u korišćenju sistema koju pruža Kontakt centar za podršku rada javnoj upravi.

Napominjemo da će se u naredne dve godine raditi na formiranju jedinstvenog informacionog sistema prosvete, koji će omogućiti da svi podaci o deci tokom celog školovanja, od predškolske ustanove,  osnovne i srednje škole, fakulteta i potom zapošljavanja, budu na jednom mestu.

Zahvaljujući dosadašnjem iskustvu i umešnosti celokupnog tima Vlade Srbije koji radi na reformi i digitalizaciji javne uprave, prepoznate su potrebe građana i ovakvim novim sistemom rada došlo je do transformacije javne uprave u servis, zahvaljujući čemu građani sve manje moraju da budu kuriri koji nose svoja dokumenta od šaltera do šaltera.

Procitaj vise

Počinje automatsko upisivanje podataka o razvodu u matične knjige

Zahvalјujući saradnji Ministarstva pravde i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, obezbeđeno je da se ubuduće činjenica o razvodu automatski upiše u matičnu knjigu venčanih.

Matičari će, na osnovu elektronskog izveštaja nadležnog suda, bez odlaganja upisati podatak o razvodu braka u elektronski Registar matičnih knjiga i u papirni oblik matične knjige. Na ovaj način će se postići maksimalna ažurnost Registra matičnih knjiga.

Procitaj vise

Donet Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Poreskoj upravi

Ministar finansija je, na predlog direktora Poreske uprave, doneo Pravilnik o platama i drugim primanjima zaposlenih u Ministarstvu finansija – Poreska uprava.

Ovim pravilnikom uređuju se:

1. plate, odnosno visina osnovnog i dodatnog koeficijenta,

2. platne grupe,

3. platni razredi za zvanja poreskih službenika,

4. vrste, postupak dodele priznanja i visina novčanih nagrada poreskim službenicima i nameštenicima za izuzetno postignute rezultate rada,

5. kriterijumi na osnovu kojih se vrši uvećanje plate poreskih službenika i nameštenika i visina uvećanja plate i

6. postupak odobravanja solidarne pomoći poreskim službenicima i nameštenicima.

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ broj 43, od 19. juna 2019. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja.

Pravilnik se primenjuje se na obračun i isplatu plata počev od plate za jul 2019. godine.

 

Procitaj vise

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj:112-2997/2019 od 26. marta 2019. godine  oglašava JAVNI KONKURS.

Kompletan tekst konkursa možete videti ovde.

Procitaj vise

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu raspisalo je interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Kompletan tekst konkursa pročitajte ovde.

Procitaj vise

Poseban kolektivni ugovor za državne organe i zaposlene u jedinicama lokalne samouprave

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić potpisao je sa reprezentativnim sindikatima i udruženjem poslodavaca dva kolektivna ugovora, kojima se uređuju dodatna prava zaposlenih u državnim organima i organima jedinica lokalnih samouprava.

Kolektivni ugovori su objavljeni u Službenom glasniku, broj 38/2019, od 31.05.2019. godine i istog dana su stupili na snagu.

Ovim PKU se regulišu se prava zaposlenih u pogledu minulog rada, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, kao i ostvarivanje drugih prava zaposlenih.

Posebne kolektivne ugovore možete preuzeti sa sajta Sindikata uprave Srbije

Procitaj vise

Objavljeni su školski kalendari za 2019/2020 godinu

U Prosvetnom glasniku br. 5/2019 objavljeni su kalendari za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada i školskog raspusta za osnovne i srednje škole, za školsku 2019/2020. godinu.

Tabelu Školskog kalendara za osnovne škole preuzmite ovde.

Tabelu Školskog kalendara za srednje škole preuzmite ovde.

Procitaj vise

Izveštaj o izradi programa razvoja elektronske uprave za period od 2019. do 2022. godine

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je izveštaj o izradi Programa razvoja e-uprave za period od 2019. do 2022. godine koji je započet od oktobra meseca 2018. godine.

Nakon prihvatanja Operativnog plana i Metodologije izrade Programa od strane Koordinacionog saveta za elektronsku upravu. Program predviđa veliki broj mera i aktivnosti usmerenih na podizanje kapaciteta javne uprave u funkciji pružanja elektronskih usluga građanima i privredi, poboljšavanje korisničkog iskustva elektronskih usluga i omogućavanje pravne sigurnosti korisnicima.

Opšti cilj Programa je razvoj efikasne i korisnički orijentisane uprave u digitalnom okruženju, a posebni ciljevi se odnose na:

- Razvoj infrastrukture u elektronskoj upravi i obezbeđivanje interoperabilnosti;

- Unapređenje pravne sigurnosti u korišćenju elektronske uprave;

- Povećanje dostupnosti elektronske uprave građanima i privredi kroz unapređenje korisničkih servisa;

- Otvoreni podaci u elektronskoj upravi.

Procitaj vise

 

Katalog proizvoda

Rokovnik

Besplatni Poslovni Nedeljnik!

  • Kalkulator kamata
  • Kursna lista

Seminari Srbije

Sturčni partner eBudžeta u oblasti edukacije